แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง: สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแบบประเมินชุดนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับบริการงานด้านต่างๆของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปวิเคราะห์ นำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
ตอนที่ 3 การประเมินความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse