ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562
ด้วยงานแผนและงบประมาณเตรียมดำเนินการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของคณะให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของคณะ ในการนี้งานแผนฯ ใคร่ขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ข้อมูลตามแบบสำรวจนี้ เพื่อใช้ประกอบการทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของคณะในวันที่ 30 พฤษภาคม
Email address *
แผนการจัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
สังกัด *
ตามความเห็นของท่าน ในตลอด 25 ปีของช่วงระยะเวลาการดำเนินงานของคณะที่ผ่านมา
โปรดระบุคะแนนที่สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านคิดว่าตรงกับความเห็นของท่านที่สุดในแต่ละข้อ
คณะมีการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ *
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
คณะมีการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ *
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
คณะผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม *
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
คณะผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท/เอกที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม *
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของบุคลากรในคณะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง *
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
คณะให้การบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ/วิชาชีพ/สังคมทั่วไป *
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
คณะมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีธรรมภิบาล เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้ง่าย *
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
สิ่งที่ท่านคาดหวังกับคณะ
ท่านมีความคาดหวัง/ต้องการเห็นภาพของคณะมีความโดดเด่นในทิศทางใดมากที่สุด *
โปรดเลือกสิ่งที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุดเพียงข้อเดียว หากมีความเห็นในด้านอื่นโปรดระบุเพิ่มเติม
ด้านการจัดการเรียนการสอน
โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะในด้านการจัดการเรียนการสอน
สิ่งที่คาดหวังที่อยากจะให้คณะดำเนินการในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี *
โปรดอธิบายสิ่งที่ท่านอยากให้คณะดำเนินงานในด้านดังกล่าว
Your answer
สิ่งที่คาดหวังที่อยากจะให้คณะดำเนินการในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
โปรดอธิบายสิ่งที่ท่านอยากให้คณะดำเนินงานในด้านดังกล่าว
Your answer
ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญด้านการจัดการเรียนการสอน *
โปรดเลือกสิ่งที่ท่านเห็นด้วย (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ สูงสุดไม่เกิน 3 ข้อ) หากมีความเห็นในด้านอื่นโปรดระบุเพิ่มเติม
Required
ด้านการวิจัย
โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะในด้านการวิจัย
สิ่งที่คาดหวังที่อยากจะให้คณะดำเนินการในด้านการวิจัย *
โปรดอธิบายสิ่งที่ท่านอยากให้คณะดำเนินงานในด้านดังกล่าว
Your answer
ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญด้านการวิจัย *
โปรดเลือกสิ่งที่ท่านเห็นด้วย (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ สูงสุดไม่เกิน 3 ข้อ) หากมีความเห็นในด้านอื่นโปรดระบุเพิ่มเติม
Required
ด้านการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะในด้านด้านการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งที่คาดหวังที่อยากจะให้คณะเป็นในด้านการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม *
โปรดอธิบายสิ่งที่ท่านอยากให้คณะดำเนินงานในด้านดังกล่าว
Your answer
ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญด้านการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม *
โปรดเลือกสิ่งที่ท่านเห็นด้วย (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ สูงสุดไม่เกิน 3 ข้อ) หากมีความเห็นในด้านอื่นโปรดระบุเพิ่มเติม
Required
ด้านการบริหารจัดการ
โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะในด้านด้านการบริหารจัดการ
สิ่งที่คาดหวังที่อยากจะให้คณะดำเนินการในด้านการบริหารจัดการ *
โปรดอธิบายสิ่งที่ท่านอยากให้คณะดำเนินงานในด้านดังกล่าว
Your answer
ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญด้านการบริหารจัดการ *
โปรดเลือกสิ่งที่ท่านเห็นด้วย (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ สูงสุดไม่เกิน 3 ข้อ) หากมีความเห็นในด้านอื่นโปรดระบุเพิ่มเติม
Required
ข้อคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ
ข้อความหากท่านมีข้อคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ
โปรดบรรยายให้ข้อมูล
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service