แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คำอธิบาย
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการกองบริการการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน ( ) ที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
สังกัด
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะเกษตรฯ สถาปัตย์ฯ วิทย์ฯ วิศวะฯ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยประชาคมอาเซียนฯ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตะฯ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
สังกัด กลุ่มสาขาวิชา/หน่วยงาน *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (เลือกตอบเฉพาะงานที่ท่านเคยใช้บริการ)
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3=ปานกลาง 2= น้อย 1= น้อยที่สุด
1. งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล *
5
4
3
2
1
1.การให้บริการ ณ เคาท์เตอร์งานทะเบียน มีคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
2.การขอทรานสคริป ใบรับรอง การดำเนินการเป็นขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว
3.กระบวนการรับเข้าศึกษา เป็นขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว
4.การบริการด้านตารางเรียน ตารางสอน เป็นขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
5.การให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อขอใช้ห้องเรียน อาคารสถานที่ เป็นขั้นตอนการดำเนินการสะดวก รวดเร็ว
6.เจ้าหน้าที่บริการด้วยความสุภาพ และไมตรีจิต
7.สิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อมาติดต่อขอรับบริการ เหมาะสม เพียงพอ
8.ระบบทะเบียนออนไลน์ สะดวก เหมาะสม ทันสมัย
9.ระบบรับเข้าศึกษา มีความสะดวกในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สะดวก เหมาะสม ทันสมัย
10.บริการด้านข้อมูลการศึกษาต่อมีความถูกต้อง มีคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
2. งานพัฒนาหลักสูตร *
5
4
3
2
1
1.การให้บริการข้อมูลหลักสูตร การดำเนินการเป็นขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพ
2.การติดตามหลักสูตร มีความเป็นระบบ เป็นไปตามขั้นตอน เหมาะสม
3.เจ้าหน้าที่บริการด้วยความสุภาพ และไมตรีจิต
4.สิ่งอำนวยความสะดวก เหมาะสม เพียงพอ
3. งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา *
5
4
3
2
1
1.การดำเนินงานเพื่อขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มีการดำเนินการเป็นขั้นตอนความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
2.การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านนิติกรรม การทำสัญญา เกี่ยวกับผู้กู้ และผู้ให้กู้ มีการดำเนินการเป็นขั้นตอนความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
3.เจ้าหน้าที่บริการด้วยความสุภาพ และไมตรีจิต
4.สิ่งอำนวยความสะดวก เหมาะสม เพียงพอ เช่น หมายเลขติดต่อ เก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการ
5.ช่องทางการติดต่อ การรับข้อมูลข่าวสาร หลายช่องทาง
6.การให้บริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประโยชน์ต่อนิสิตผู้ต้องการโอกาสในการศึกษาต่อ
4. งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป *
5
4
3
2
1
1.การให้บริการการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
2.การบริการด้านตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ของรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ
4.สิ่งอำนวยความสะดวก เหมาะสม เพียงพอ เช่น หมายเลขติดต่อ เก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการ
3.เจ้าหน้าที่บริการด้วยความสุภาพ และไมตรีจิต
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุงาน)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse