แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อ – นามสกุลผู้ขอรับบริการ *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ *
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ *
Captionless Image
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลังมี ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ *
Captionless Image
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป็นมิตร / มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)
ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย)
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
Captionless Image
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
“ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
“คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ
มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้
ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ *
Captionless Image
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy