แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือฯ
เพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเครือข่ายและบุคลากรเครือข่ายฯ ที่มีต่อเว็บไซต์เครือข่ายเพื่อการบริหารข้อมูลและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1.เพศ *
2.สถานภาพ *
3.หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ
5 = มากที่สุด ,4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
ประเด็นการประเมิน *
5
4
3
2
1
1.ความสวยงาม ความทันสมัย ความน่าสนใจของเว็บไซต์
2.การจัดรูปแบบข้อมูลในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3.สีสันของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4.เมนูง่ายต่อการใช้งาน
5.ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
6.ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
7.ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
8.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงลิงค์ภายใน/ภายนอกเว็บไซต์
9.ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
10.ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อฐานข้อมูลวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 4 โมดูล คือ โมดูลข้อมูลสืบค้นความเชี่ยวชาญของบุคลากรเครือข่าย โมดูลข้อมูลทรัพยากรการเรียนการสอนของเครือข่าย โมดูลข้อมูลสืบค้นงานวิจัยงานวิจัยของเครือข่าย โมดูลข้อมูลสืบค้นโครงการกิจกรรม งบประมาณของเครือข่าย
5 = มากที่สุด ,4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
ประเด็นการประเมิน *
5
4
3
2
1
1.ความพึงพอใจโดยภาพรวมโมดูลข้อมูลสืบค้นความเชี่ยวชาญของบุคลากรเครือข่าย
2.ความพึงพอใจโดยภาพรวมโมดูลข้อมูลทรัพยากรการเรียนการสอนของเครือข่าย
3.ความพึงพอใจโดยภาพรวมโมดูลข้อมูลสืบค้นงานวิจัยงานวิจัยของเครือข่าย
4.ความพึงพอใจโดยภาพรวมโมดูลข้อมูลสืบค้นโครงการกิจกรรม งบประมาณของเครือข่าย
5.ฐานข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ส่วนที่ 5 กรุณาระบุอีเมล์ของผู้ตอบแบบประเมินเพื่อลุ้นรับของรางวัล (หากท่านสะดวกที่จะให้อีเมล์)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก. Report Abuse - Terms of Service