Đăng ký khóa học Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế

Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật nhất và cách thức áp dụng các nguyên tắc của thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh quốc tế thực tiễn, từ đó có khả năng phân tích và lý giải các tình huống tranh chấp phát sinh trong thanh toán quốc tế.
- Hiểu rõ các nguồn luật điều chỉnh phương thức thanh toán quốc tế như UCP 600 (2007), ISBP 745 (2013), eUCP 1.1, ICC (2007);
- Hiểu rõ các áp dụng và trình tự tiến hành các phương thức thanh toán quốc tế;
- Nắm bắt các quy định thanh toán quốc tế và luật áp dụng trong các hoạt động xuất nhập khẩu cùng với một số lưu ý khi giải quyết các tranh chấp liên quan.

Nội dung chi tiết khóa học xem tại bit.ly/ThongtinKH-TTQT

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question