บททดสอบออนไลน์เรื่องโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและ 7 ขั้นตอนการล้างมือเพื่อป้องกันโรค
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำข้อสอบ เกียรติบัตรจำจัดส่งให้ท่านทางอีเมล์ที่ให้ไว้ ผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตรต้องทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อ - สกุล
วิชาเทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน รหัสวิชา 3000-1604
วิชาเทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน รหัส 3000-1604
(Improving Health Technique for Careers)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงานและการดำรงชีวิต
2. มีทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพในการดำเนินชีวิต
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ดี
4. สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงสารเสพติดทั้งในระดับตนเองและระดับชุมชน
5. มีทักษะในการจัดการปัญหาโดยไม่ใช่ความรุ่นแรง
6. วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบกับตนเองและชุมชนอันเนื่องมาจากการเข้าสู่อาเซียน
7. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในอาชีพนั้นๆ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงานและการดำรงชีวิต
2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิ์
3. เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิในเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับการทำงาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยกระบวนการคิดไตร่ตรอง
6. โน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วยเทคนิคและวิธีการประชาธิปไตย
7. ไกล่เกลี่ย ลดความขัดแย้งตามหลักการ
8. วางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
9. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
คำอภิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งคุกคามสุขอนามัยจากการทำงานและป้องกัน โรคจากการทำงาน โรคสุราเรื้องรัง โรคจากบุหรี่ ปัญหาสังคมแรงงาน ปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติ โรคอุบัติเหตุใหม่และอุบัติเหตุซ้ำที่ระบาดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน สุขภาพจิตและการวิเคราะห์ความเชื่อที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต ทักษะการป้องกันภัย จากการก่อการร้าย อาชญากรรมและการหลบหนีเข้าเมือง
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy