Sol·licitud d'ALTA de soci / sòcia d'ORFF Catalunya
Amb aquest formulari sol·licito l'alta com a soci o sòcia de l'Associació ORFF Catalunya en la modalitat de persona física. Ser soci o sòcia de l'Associació Orff Catalunya implica l'acceptació dels estatuts, que podeu demanar escrivint a orffcatalunya@gmail.com.

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.
13. Participar de l’associació sense patir cap tipus de discriminació per raons d’identitat de gènere, origen o orientació sexual.

Són deures dels membres de l'associació:

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
....................................................................................................................................................................................

Con este formulario solicito el ALTA como socio o socia de la Associació ORFF Catalunya en la modalidad de persona física. Ser socio/a de la Associació ORFF Catalunya implica la aceptación de los estatutos, que podéis pedir escribiendo a orffcatalunya@gmail.com.

Son derechos de los miembros de la asociación:

1. Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General.
2. Elegir i/o ser elegid@s para los puestos de representación o para ejercer cargos directivos.
3. Ejercer la representación que se les confiera en cada caso.
4. Intervenir en el gobierno y las gestiones, en los servicios y las activitades de la asociación, de acuerdo con las normas legales y estatutarias.
5. Exponer a la Asamblea General y a la Junta Directiva todo lo que consideren que pueda contribuir a hacer más plena la vida de la asociación y más eficaz la realización de sus objetivos sociales básicos.
6. Solicitar y obtener explicaciones sobre la administración y la gestión de la Junta Directiva o de l@s mandatari@s de la asociación.
7. Ser escuchad@s previamente a la adopción de medidas disciplinarias.
8. Recibir información sobre las actividades de la asociación.
9.Hacer uso de los servicios comunes que la asociación establezca o tenga a su disposición.
10. Formar parte de los grupos de trabajo (GT).
11. Poseer un ejemplar de los estatutos.
12. Consultar los libros de la asociación.
13. Participar de la asociación sin sufrir ningún tipo de discriminación por motivos de sexo, identidad de género, raza, origen o orientación sexual.

Son deberes de l@s miembr@s de la asociación:

1. Comprometerse con las finalidades de la asociación y participar activamente para conseguirlas.
2. Contribuir al sustento de la asociación con el pago de cuotas, derramas y otras aportaciones económicas aprobadas en Asamblea General.
3. Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.
4. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno de la asociación.Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nom/ Nombre *
Primer cognom/ Primer apellido *
Segon cognom/ Segundo apellido *
DNI *
Adreça/ Dirección *
Municipi/ Municipio *
Codi Postal/ Código Postal *
Telèfon de contacte/ Teléfono de contacto *
Correu electrònic/ Correo electrónico *
Data de naixement/ Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
Quota d'alta
La quota d'alta com a sòcia d'Orff Catalunya és de 30€. Per a fer efectiva la sol·licitud us enviarem les instruccions de pagament.
La cuota de alta como socia de Orff Catalunya es de 30€. Para hacer efectiva la solicitud os enviaremos las instrucciones de pago.
IBAN o número de compte/ IBAN o número de cuenta *
(Només es farà servir per al cobrament de la quota anual -30€- prèvia notificació)                                                                                                         (Solo se utilizará para cobrar la cuota anual -30€- previa notificación)
Clàusula de protecció de dades
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t'informem del següent:
El responsable de les dades facilitades lliurement és l'Associació ORFF Catalunya, amb seu a C/ Sant Sebastià, 27 Àtic 3, 08291 Ripollet (Barcelona), i correu electrònic orffcatalunya@gmail.com.
En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat.
La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
Tens dret a obtenir confirmació sobre si l'Associació ORFF Catalunya estem tractant les teves dades personals, per tant tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

PROTECCIÓN DE TATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, te informamos de lo siguiente:
El responsable de los datis facilitadis libremente es la Associació ORFF Catalunya, con sede en C/ Sant Sebastià, 27 Àtic 3, 08291 Ripollet (Barcelona), y correo electrónico orffcatalunya@gmail.com.
En nombre de la organización tratamos la información que nos facilitas para ofrecer el servicio solicitado.
La finalidad de este fichero es facilitar la gestión de los servicios y las actividades que se ofrecen des de las entidades con el objetivo de responder a las necesidades de las personas socias.
Los datos proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cedirán a terceros excepto en los casos en los cuales exista una obligación legal. Tienes derecho de obtener confirmación sobre si la Associació ORFF Catalunya estamos tratando tus datos personales, por lo tanto tienes derecho a acceder a tus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Así mismo solicitamos tu autorización para ofrecer servicios relacionados con los solicitados.
He llegit i accepto la clàusula de protecció de dades/ He leido y acepto la cláusula de protección de datos. *
Required
Autoritzo a ORFF Catalunya a enviar-me informació sobre el funcionament intern de l'associació i les activitats que organitzen / Autorizo a Orff Catalunya a enviarme información sobre el funcionamiento interno de la asociación y las actividades que organizan *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy