Новостартиращи компании - първото проучване на вътрешноорганизационни процеси
Благодаря Ви, че участвате в това научно проучване. То измерва някои аспекти на Вашата организация чрез личните ви мнения и възприятия за нея. Целта на това проучване е да се разбере как новостартиралите компании могат да бъдат по-успешни, служителите им да се чувстват по-мотивирани и по-ефективни в деловото си поведение. Това е първото такова проучване у нас. Резултатите ще получите под формата на ексклузивен доклад в началото на 2019 година.

Моля да бъдете откровени. Не се притеснявайте за това какви отговори давате - те няма да бъдат предоставени публично или на ръководството Ви. Единствено обобщени резултати ще бъдат публикувани публично. Моля да попълнете анкетата до край. Очаквайте да Ви отнеме около 25 минути да я попълните напълно.

*Това изследване е част от работата на Евелина Проданова като докторант към Софийски университет "Св. Климент Охридски", България и посещаващ изследовател към Университета в Южна Калифорния (USC), САЩ.
Email address *
Част 1
Моля прочетете 10-те твърдения по-долу внимателно. Мислете за хората, с които работите и начина, по който извършвате дейности заедно, по който взимате решения, комуникирате и си съдействате. За всяко от посочените твърдения посочете в каква степен се отнася за вас като група.
1. Като група, винаги можем да се справим с трудни проблеми, ако сме достатъчно упорити. *
2. Ако някой/и ни се противопоставя, ние можем да намерим начини и средства да постигнем своите групови цели. *
3. За нас като група е лесно да преследваме целите си и да довършваме начинанията си. *
4. Уверен/а съм, че като група можем да се справим ефикасно в неочаквани ситуации. *
5. Благодарение на находчивостта и съобразителността на членовете на групата ни, знаем как да се справим с непредвидени ситуации. *
6. Можем да решим повечето от проблемите си, стига да положим достатъчно усилия. *
7. Спокоен/а съм, когато срещнем трудности, защото мога да разчитам на способностите ни като група за справяне в такива моменти. *
8. Когато се сблъскаме с проблем, обикновено търсим и намираме по няколко различни решения. *
9. Когато сме в затруднение, обикновено измисляме какво да направим в такъв момент. *
10. Без значение пред какви пречки сме изправени, обикновено намираме начини да се справим. *
Част 2
Следващите шест групи от въпроси имат за цел да идентифицират как чувствате, че компанията Ви работи в момента. Във въпроси от 1 до 6 има по 4 алтернативи (А, Б, В, Г).

Прочетете 4-те изречения по-долу (А, Б, В, Г) за всеки въпрос, внимателно. Задачата Ви е да разпределите 100 точки съобразно степента, в която всяка от алтернативите (А, Б, В, Г) отговаря за състоянието на компанията в момента според Вас. Изцяло от Вас зависи по колко точки ще определите на всяка от посочените 4 опции. Може да слагате "0", важно е сборът от А, Б, В и Г да е 100, за всеки въпрос.
1.
А: В компанията цари много задушевна атмосфера. Наподобява едно разширено семейство. Хората споделят много за себе си. *
Б: Атмосферата в компанията е много динамична и наситена с предприемачески дух. Хората не се плашат и са винаги готови да поемат риск. *
В: Резултатите са всичко в нашата компания. Най-важното е да се върши работата. Дух на конкуренция и стремеж към по-високи резултати царят навсякъде. *
Г: Компанията ни е строго структурирана, с твърди правила за ръководство и контрол. Почти всяка дейност се подчинява на официално установени процедури. *
2.
А: Общоприето е мнението, че ръководството на компанията олицетворява подпомагане, наставничество, загриженост. *
Б: Общоприето е мнението, че ръководството на компанията олицетворява предприемачески дух, новаторство или готовност за поемане на риск. *
В: Общоприето е мнението, че ръководството на компанията олицетворява практичност, енергична действеност, подчинена на крайния резултат. *
Г: Общоприето е мнението, че ръководството на компанията олицетворява координация, организация, гладък и резултатен процес. *
3.
А: Стилът на управление в компанията се характеризира с работа в екип, консенсус и съпричастност. *
Б: Стилът на управление в компанията се характеризира с лично поемане на риск, новаторство, свобода и самобитност. *
В: Стилът на управление в компанията се характеризира с безкомпромисен дух на конкуренция, високи изисквания и постижения. *
Г: Стилът на управление в компанията се характеризира със сигурност, сговорчивост, предсказуемост и стабилност във взаимоотношенията на членовете на организацията с ръководството. *
4.
А: Спойката, която свързва компанията в едно цяло, е лоялност и взаимно доверие. Верността към организацията се цени високо. *
Б: Спойката, която свързва компанията в едно цяло, е вярата в новаторството и развитието. Особено се държи да бъдем в челната редица. *
В: Спойката, която свързва компанията в едно цяло, е първенството на високите постижения и реализирането на цели. *
Г: Спойката, която свързва компанията в едно цяло, са официалните правила и генералната линия. Поддържането на равномерния ход на работата е от особено значение. *
5.
А: Компанията държи особено много на личностното развитие и разгръщане. Присъстват високо доверие, откритост и съпричастност. *
Б: Компанията държи особено много на придобиването на нови ресурси и разкриването на нови предизвикателства. Ценят се високо откриването на нови неща и проучванията за нови възможности. *
В: Компанията държи особено много на конкурентната активност и високите постижения. Доминират извънредно високите цели и завоюването на позиции сред другите организации от същата сфера. *
Г: Компанията държи особено много на работата и стабилността. Важни са квалификацията, контролът и безпроблемната функционалност. *
6.
А: Компанията определя успеха въз основа на развитието на човешкия ресурс, работата в екип, съпричастността на членовете и грижата за човека. *
Б: Компанията определя успеха като реализирането на най-уникалния сред най-новите проекти. Тя е новатор и лидер в разработването на нови проекти. *
В: Компанията определя успеха като създаване на най-успешните проекти и изпреварване на другите организации, които работят в същата област. Ключ към това е конкурентоспособното ръководство. *
Г: Компанията определя успеха като функция от квалификацията на своите членове. Също така, определящи са коректните и надеждни партньори и ефикасните подходи за реализация на проектите. *
Част 3
Трудовата дейност на всяко работно място протича по специфичен начин. Моля да означите в каква степен сте съгласни с всяко от посочените по-долу твърдения.

Цифрите имат следното значение:

"1" - категорично не е вярно
"2" - по-скоро не е вярно
"3" - не мога да преценя, колебая се
"4" - по-скоро е вярно
"5" - напълно е вярно
1. Знам добре какви са правата, които ми дава моята длъжност. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
2. Чувствам се претоварен с работа. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
3. Има дейности, които извършвам, но които не се одобряват от всички, с които работя - колеги и/ли мениджъри. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
4. Съревнованието и конкуренцията между мен и колеги води до конфликти. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
5. Когато имам нужда от финансова подкрепа за някаква дейност, уверен/а съм, че мога да я получа от компанията. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
6. Моята дейност има ясно планирани близки и далечни цели. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
7. Налага се да оставам след работно време или да работя и в почивни дни. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
8. Извършвам ненужни неща в работата си. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
9. Някои колеги се отнасят грубо, нетактично или подигравателно с мен. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
10. Предоставят ми се достатъчно правомощия да вземам решения, свързани с работата. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
11. Задачите ми са добре разпределени във времето. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
12. Критикуват ме, че работата ми се отразява на поведението ми извън работа. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
13. Трябва да изпълнявам задачи, за които нямам достатъчно ресурси (информация, материали и др.). *
категорично не е вярно
напълно е вярно
14. Мениджърът/ите ме нагрубяват или се заяждат с мен. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
15. Участвам в групи, екипи или комисии, които вземат решения, свързани с работата. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
16. Знам добре кои са моите отговорности. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
17. Извършвам твърде голям обем от работа. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
18. От мен се изисква да правя неща, които не отговарят на очакваното поведение. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
19. Чувствам се пренебрегнат и изолиран от колеги и/или мениджъри. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
20. Знам точно какво се очаква от мен. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
21. Не ми достигат време и материали, за да изпълня работните си задължения подобаващо. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
22. Възлагат ми се задачи, без да са осигурени хора, с които да ги изпълня. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
23. Мога да избирам сам как да извърша възложените ми задачи. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
24. Имам твърде много ангажименти извън работа. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
25. Налага се да пренебрегна правила или разпоредби, за да изпълня възложена задача. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
26. Работното време и организацията в работата ми допадат. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
27. След работа се чувствам недостатъчно пълноценен за изпълнение на личните си задължения, поради умора или пренапрежение. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
28. Работя с две или повече групи от колеги, които имат различни цели или работят по различен начин. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
29. Условията на труд, при които работя са добри. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
30. Работата, която извършвам е много трудна. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
31. Получавам противоречиви или несъвместими искания от двама или повече хора от фирмата. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
32. Колегите и мениджърите ми помагат в случаите, когато имам нужда от някаква подкрепа. *
категорично не е вярно
напълно е вярно
Част 4
Посочете в каква степен всяко от следните твърдения характеризира Вашата компания.
Всяко твърдение е пояснено от две определения - (1) и (2). Ако определение (1) характеризира повече Вашата група, отбележете съответно 1 или 2. Ако смятате, че определение (2) се отнася повече до Вашата група, ще посочите съответно 4 или 5. Ако и двете определения нито характеризират, нито не характеризират групата, тогава ще посочите 3.
Като цяло доколко задачите на групата са определени и предсказуеми? (1) Задачите на групата са много непредсказуеми, никога не знаем какво е следващото нещо, което трябва да се направи. (2) Задачите на групата са много предсказуеми, винаги знаем точно какво е следващото нещо, което трябва да направим. *
Като цяло колко сложни са задачите, които групата трябва да изпълни? (1) Много прости, по-голяма част от работата не изисква специфични умения, способности или знания. (2) Много сложни, по-голяма част от работата изисква специфични умения, способности и знания. *
Доколко различните части на задачата на групата са взаимозависими? (1) Не са взаимозависими; всяка част от задачата може да се извършва независимо от другите части. (2) Силно взаимозависими; всяка част от задачата е пряко свързана с други нейни части. Изпълнението на една част зависи от изпълнението на другите части. *
Чувстват ли се повечето членове наистина като част от групата? (1) Не, повечето членове не се чувстват част от групата. (2) Да, повечето членове се чувстват част от групата. *
Всички ли групови членове са ангажирани с дейностите на групата? (1) Не, повечето членове изглежда не се интересуват от това, което се случва в групата. (2) Да, повечето членове са много загрижени за групата. *
Участват ли всички членове на групата в дискусиите? (1) Не; малък брой хора говорят през цялото време. (2) Да; всички говорят приблизително еднакво време. *
Изслушва ли се мнението на всеки член? (1) Не, коментарите на много членове се пренебрегват. (2) Да, всички членове са изслушвани от другите. *
Доколко целите на групата са ясни? (1) Неясни. Групата не е сигурна какво трябва да прави. (2) Ясни. Групата знае точно какво трябва да прави . *
Има ли общо съгласие по отношение целите на групата? (1) Не, различните хора имат съвсем различни цели за групата. (2) Да, всички споделят целите на групата. *
Доколко открити са членовете на групата при изразяването на чувствата си в групата? (1) Членовете на групата са много затворени, сдържани, не изразяват чувствата си. (2) Членовете на групата са много открити и изразяват свободно своите чувства. *
Доколко членовете на групата се подкрепят един друг? (1) Не се подкрепят изобщо. (2) Много се подкрепят. *
Склонни ли са груповите членове да се противопоставят един с друг тогава, когато е необходимо? (1) Членовете на групата не се противопоставят. (2) Членовете на групата често се противопоставят. *
Как членовете на групата приемат отрицателни забележки? (1) Зле, хората се чувстват заплашени от отрицателните забележки и заемат отбранителна позиция. (2) Добре, хората слушат, оценяват и извличат полза от отрицателните забележки. *
Има ли конфликти в групата? (1) Не, в групата рядко има конфликти. (2) Да, в групата постоянно има конфликти сред членовете. *
Ясни ли са лидерските роли и позиции? (1) Не, не е ясно кой какво трябва да прави, кой е отговорен и т.н. (2) Да, напълно ясно е кой какви лидерски отговорности има. *
Доколко лидерството е разпределено между членовете на групата? (1) В малка степен, един човек изпълнява всички лидерски функции. (2) В голяма степен, всеки член изпълнява определени лидерски функции в дадени ситуации. *
Каква част от членовете на групата участват при вземането на решения? (1) Много малка, няколко човека вземат решенията, а другите не се включват. (2) Много голяма, цялата група е включена във вземането на повечето решения. *
Когато трябва да се реши дадена задача (или проблем) групата планира ли обикновено как ще работи върху нея предварително (т.е. преди да започне работа върху нея)? (1) Обикновено не, групата по-скоро се впуска веднага в решаването на задачата, отколкото първо да обсъди как да я извърши. (2) Обикновено да, групата обсъжда как ще извърши работата преди да започне. *
След като групата завърши дадена работа, отделя ли време за обсъждане на това, доколко добре членовете са работили заедно? (1) Обикновено не. (2) Да, често. *
Как групата се справя с конфликтите? (отбележете само 1 отговор) *
Част 5
Моля, отговорете на въпросите по-долу
Как определяте културата на своята компания? Кои са най-важните неща според нея?
Кое е това, което я отличава от други компании/фирми според Вас?
Какви ценности се очаква да споделят хората, които работят във вашата компания?
Какви са практиките, чрез които тази култура се изразява?
Кой инициира/въвежда тези практики и кой се грижи за тяхното прилагане/осъществяване?
Опишете стила на работа на Вашите ръководители и лидери?
Смятате ли, че допринасяте за изграждането на културата в компанията Ви и по какъв начин?
Последна част
Споделте кои сте Вие. Информацията не е публична. Само обобщени анализи ще бъдат публикувани. Те не включват имена на компании, личности или икономически показатели. Причината, поради която е необходимо събирането на тази информация е с цел да се валидират данните и да се сравнят с вече агрегирана информация за статистическа проверка. Благодаря.
Как се казва компанията, в която сте ангажиран/а? *
През коя година е създадена компанията? *
Каква роля заемате в нея? *
Това първата новостартираща компания, в която сте ангажиран/а ли е? *
Required
От колко време сте част от тази компания? *
Required
Колко човека работят в нея? *
В каква сфера работи компанията? *
Моля да имате предвид основната сфера на дейност. Можете да отбележите всички подходящи.
На кои пазари работи компанията? *
Къде е базирана компанията? (държава/и) *
Колко капитал е набрала компанията от външни източници? (независимо от типа капитал и от вида източник) *
Required
В коя граница е годишният приход за изминалата година? *
Required
Чистата печалба на компанията е: *
Required
Каква е най-високата завършена степен на образование, която имате? *
Моля посочете своя пол: *
Required
Каква е Вашата възраст? *
Благодаря Ви! Вашето мнение и обратна връзка са изключително ценни! Ако има и други компании, които са фокусирани върху това да градят култура, която е ползотворна за тях и създава здравословна среда за работа, моля Ви споделете им за тази анкета. Можете да очаквате резултатите под формата на ексклузивен доклад, изпратен на Вашия e-mail адрес през втората половина на 2019 година.
Междувременно, ако имате въпроси, идеи, коментари и притеснения или искате да поговорим по тези теми - аз съм насреща. Можете да се свържеш с мен на e-mail: evelina.prodanova@gmail.com или чрез социални медии, профилът ми в LinkedIn е: https://www.linkedin.com/in/evelinaprodanova/
Благодаря!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy