ДО ДИРЕКТОРА НА ИНОВАТИВНО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“- ВЕЛИНГРАД
Неозаглавено
ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ
За участие в класиране за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година
ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля синът /дъщеря/ ми да бъде приет/а/ за ученик/чка/ в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2021/2022 година на повереното Ви училище .
Данни за детето, подлежащо на задължително обучение
Трите имена: *
Дата на раждане: *
MM
/
DD
/
YYYY
Месторождение: *
Настоящ адрес /град, улица, номер/: *
Личен лекар, фамилия, телефонен №: *
Детето е завършило подготвителна група в:
Желая синът /дъщеря/ ми да посещава ГЦОУД /група за целодневна организация на учебния ден/: *
Към заявлението прилагам следните документи:
1. Декларация за предоставяне на лични данни /сверява се с оригинала на Удостоверението за раждане/.
2. Удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП за детето, кандидатстващо за прием.
4. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% / оригинал за сверяване/.
5. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група.
6. Други документи:
Запознат/а съм с критериите за прием и съм уведомен/а, че до 07.VI.2021 г. трябва да представя Удостоверение за завършена подготвителна група, както и с обстоятелството, че непредставянето му в този срок, ще се счита за отказ от настоящото заявление.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy