แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  และหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง
ผู้รับบริการ
ประเภทงานที่ใช้บริการ (ให้เลือกเพียง งานเดียว ต่อแบบประเมิน 1 ชุด หากท่านใช้บริการของกองพัฒนานักศึกษา มากกว่า 1 งาน ให้ส่งคำตอบอีก 1 ชุด)
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
1.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
1.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
1.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.1 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
2.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดีเป็นกันเอง
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนำระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนำไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service