แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของตนเองที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นความจริงที่สุด
ครูประจำวิชา : ครูแมนสรวง แซ่ซิ้ม
  This is a required question

  1. ข้อมูลทั่วไป

  * จำเป็น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question