การประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับผู้บริหาร
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐบุคลากรภาครัฐบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
Email address *
ชื่อ-สกุล *
ฝ่าย/กลุ่มงาน
การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้มากน้อยเพียงใด
การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้อง ได้มากน้อยเพียงใด
การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดข้อมูลนำเข้า (Input Data) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดรูปแบบสมการ/แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานจากข้อมูลสารสนเทศที่ได้ ได้มากน้อยเพียงใด
 การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล(Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดี ด้านดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ อธิบายกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได้ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ได้มากน้อยเพียงใด
การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดประเด็นตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ติดตามตรวจสอบและทำข้อสรุป ได้มากน้อยเพียงใด
การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Inter-Operability Framework) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ (De-Siloed) กระบวนงานและข้อมูลที่แยกส่วน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำสถาปัตยกรรมระบบตามกรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้มากน้อยเพียงใด
 การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service Level Agreement; SLA) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง (Seamless Service Integration) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ติดตาม ประเมินระดับบริการแก่ผู้รับบริการ ได้มากน้อยเพียงใด
การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ประเมินความเสี่ยงดิจิทัลในกระบวนการทำงาน (Digital Risk Assessment in Business Process) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดการความเสี่ยงดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ วิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ประเมินความเป็นไปได้ของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงานร่วมกัน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ เสนอร่างกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มากน้อยเพียงใด
การกำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ เตรียมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ควบคุมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร ได้มากน้อยเพียงใด
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Preparation) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ วิเคราะห์และตีความข้อมูล (Analyze Data and Draw Insights) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดเตรียมหลักปฏิบัติทื่ดีเพื่อสร้าง ธรรมาภิบาลสำหรับทรัพย์สินข้อมูล (Data Governance) ได้มากน้อยเพียงใด
การกำหนดกรอบการให้ บริการแบบเชื่อมโยงและเทคนิคการออกแบบกระบวนการ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ระบุประเด็นปัญหา และผลกระทบของปัญหาของกระบวนการทำงานและการให้บริการแบบแยกส่วน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดกรอบการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง ได้มากน้อยเพียงใด
การวางกลยุทธ์การให้ บริการสมาร์ทดิจิทัลและนำสู่การปฏิบัติ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ จัดทำแผนที่นำทางบริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการให้บริการแบบเชื่อมโยง ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ได้มากน้อยเพียงใด
การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดเป้าหมายของการดำเนินการร่วมกัน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน ได้มากน้อยเพียงใด
การปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ถอดองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ได้มากน้อยเพียงใด
การกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ วิเคราะห์ความพร้อมของการปรับสู่องค์กรดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์ดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มากน้อยเพียงใด
การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ วิเคราะห์องค์กรปัจจุบันเปรียบเทียบกับองค์กรดิจิทัลอนาคต ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ออกแบบส่วนประกอบขององค์กรดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ส่งมอบพิมพ์เขียว (Blueprint) องค์กรดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
การจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ จัดทำแผนลงทุนทรัพยากร ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ให้การสนับสนุนทรัพยากร ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดการทรัพยากรให้บรรลุตามยุทธศาสตร์องค์กรดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดเป้าประสงค์ของโครงการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำกฏบัตรโครงการ (Project Charter) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ วางแผนการดำเนินโครงการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำงบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช้ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ ได้มากน้อยเพียงใด
 การทบทวนโครงการและปิดโครงการ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้มากน้อยเพียงใด
 การทบทวนโครงการและปิดโครงการ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ตรวจรับงานส่งมอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ประเมินและสรุปผลสำเร็จของโครงการเพื่อใช้อ้างอิงในโครงการต่อไป ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำงบประมาณบำรุงรักษา ได้มากน้อยเพียงใด
การนำการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดแนวทางการบ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ที่ทำงานแบบดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ พัฒนาคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมปรับเปลี่ยนสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ มีเทคนิคและรูปแบบการรักษาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) ได้มากน้อยเพียงใด
การนำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน (Across Boundaries) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ สร้างและบริหารทีมทำงานจากหลายหน่วยงานที่มีระดับทักษะดิจิทัลที่ต่างกัน ได้มากน้อยเพียงใด