Декларация за предоставяне на лични данни
Доброволно и информирано давам изричното съгласието си Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – град Бургас да обработва личните данни на мен, съпруга/съпруг и нашето дете, чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел:

1. Обработване на „обикновени“ лични данни – имена, адрес, електронна поща, единен граждански номер и данни за здравословното състояние.
2. Съхранение на създадени от училището едностранни документи - удостоверения, уверения, справки, служебни бележки, декларации и други, които са от значение за записване, обучение, възпитание и издаване на документи на негово име, както и за изпълнението на Наредба 8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
3. Съхранение на документи, издадени от трети лица, удостоверяващи факти, свързани с информация за здравословното състояние - документи, които не са създадени от училището, но са от значение за възпитателно-образователния процес на детето, като:
а) документи, свързани със здравословното състояние на ученика- издадени от компетентни органи, включително медицински бележки и протоколи от лекарска комисия ;
б) документи, издадени от учебни заведения и организации, удостоверяващи придобита степен на завършено образование и/или обучение или статут на обучаемо лице, включително дипломи, свидетелства, удостоверения;
г) други документи, които са от значение за обучението и възпитанието на ученика в училище;
4. Обработка и използване в електронните медии на гимназията на снимки, видео и звукова информация на нашето дете от участията му в обучителния процес, състезания и извънкласни дейности.
5. Подаване на информация, съдържаща лични данни за ученика от ПГКПИ към родителя настойник на електронната поща, попълнена в справката за лични данни.
Уведомен(а) съм, че:
- Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са: физическа идентичност, икономическа идентичност, здравна идентичност, правна идентичност;
- Достъп до личните ми данни ще имат: училищна администрация, директор и заместник-директори, застрахователи и организации кореспондиращи с училището и касаещи лични взаимоотношения; както и различните контролни органи - РУО, Община Бургас и др. контролни органи;
- Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок от предвидения в Закона за националния архивен фонд, Правилника за приложението му и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви, ;
- След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:
• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
• електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.
Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
- достъп до личните ми данни;
- коригиране (ако данните са неточни);
- изтриване (право „да бъда забравен“);
- ограничаване на обработването;
- преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
- възражение срещу обработването на личните ми данни;
- жалба до надзорен орган;
- да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;
- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени.
Email address *
Запознат съм с информацията относно обработване на лични данни съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679. *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy