Přihláška do závodu Napříč Prahou - přes tři jezy
Přihlášku bude možné postupně doplňovat přes odkaz odešlý do tvého emailu. Přihláška je právě pro jednu posádku. Startovné je 50 Kč za závodníka při přihlášení a platbě na účet do 18. 9. 2019, 80 Kč za závodníka při platbě v hotovosti po tomto datu. Ve startovném je zahrnuto občerstvení v cíli.
Toto není přihláška do volného (nezávodního) splutí, ta je na http://3jezy.skauting.cz/registrace
Email address *
Přihlašovatel
příjmení, jméno - přezdívka
Your answer
Oddíl
Evidenční číslo oddílu podle skautISu
jen skauti z Junáka: formát střediska je 00.000, oddílu 00.000.000 nebo 00.000.000-0, družiny 00.000.000.0 nebo 00.000.000-0.0
Your answer
Jméno TJ/klubu/oddílu
pro ostatní, skauti vyplní jen pokud neznají ev. č. oddílu (včetně názvu střediska/přístavu)
Your answer
Místo působení
Your answer
Přihlášení posádky
Počet členů posádky vč. kormidelníka *
číslo musí souhlasit s počtem civilních jmen (vyjma kategorie trénink) i s počtem roků narození (vyjma kategorií dospělých)
Kategorie
Jaké máte plány? Finálně se kategorie určí podle vašich dalších údajů...
Typ lodi *
Jméno posádky
nebo jméno lodi, nebo jméno skautské družiny (bude se zobrazovat v hlavičce emailů)
Your answer
Pohlaví posádky včetně kormidelníka
bude-li prázdné, považujeme za muže
Rok narození kormidelníka
vyjma kategorie dorost na P550 musí být nad 18 let, tj. 2001 a starší
Your answer
Roky narození členů posádky (bez kormidelníka)
Letopočty psát čtyřmístně a ODDĚLOVAT ČÁRKOU: V případě nevyplnění všech členů posádky, nebo neoddělení čísel čárkou bude automaticky posádka řazena do kategorie dospělých: open/SUP/kánoe/trénink.
Your answer
Přezdívky kormidelníka a posádky
kormidelník první, osoby ODDĚLIT ČÁRKOU; bude zveřejněno ve výsledkové listině a na diplomech; zůstane-li prázdné použijeme jména a příjmení
Your answer
Jména a příjmení kormidelníka a posádky
kormidelník první, osoby ODDĚLIT ČÁRKOU, bez vyplněných jmen bude loď zařazena do kategorie trénink
Your answer
Poučení o zpracování osobních údajů a smlouva o zpracování osobních údajů
Správce osobních údajů je přihlašovatel.

Společní zpracovatelé osobních údajů jsou Junák - český skaut, z. s., sídlem v Praze, IČO 00409430 (dále jen Junák) a pořadatel závodu Junák - český skaut, středisko Dvojka Praha, z. s., sídlem v Praze, IČO 64936121 (dále jen Zpracovatelé).

1.1 Přihlašovatel jako správce osobních údajů a Zpracovatelé osobních údajů uzavírají tímto mezi sebou smlouvu o zpracování osobních údajů spočívající v evidenci účastníků a přihlašovatelů (subjektů osobních údajů) pro realizaci akce Napříč Prahou - přes tři jezy.


1.1.1 Povinnosti správce osobních údajů

Správce je při plnění této Smlouvy povinen:
a) zajistit, že Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování;
b) přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů a to minimálně ve formě a rozsahu uvedených v této smlouvě.
c) řídit se touto smlouvou a uvedenými prohlášeními.

Tato Smlouva a právní poměry z ní vzešlé a s ní související se řídí Nařízením a právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona o zpracování osobních údajů.

1.1.2 Nakládání s osobními údaji
Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Zpracovatelé i osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném pro pořádání akce v rámci výkonu oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro následující účel:

1) evidence účastníků akcí pořádaných Junákem či jeho organizační jednotkou (která je pobočným spolkem Junáka ve smyslu Občanského zákoníku),
2) dokumentace a propagace své činnosti,
3) kontaktování účastníka a jeho zákonných zástupců při zajištění činností v souvislosti s pořádáním akce a účasti osob na ní,
4) poskytnutí údajů požadovaných po Junáku orgány veřejné správy při čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů nebo při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

Zpracovatelé zpracovávají o účastníkovi akce tyto osobní údaje:
a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, údaj o pohlaví, trvalé bydliště, fotografie;
b) kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje;
c) běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti na akci pro vnitřní potřeby spolku;
d) další údaje související s akcí – plavecké, tělesné a jiné schopnosti a dovednosti, a podobné údaje.

Výše uvedené osobní údaje účastníka akce jsou zpracovávány na základě souhlasu a také z jiných právních titulů - zejména na základě právní povinnosti (vést účetnictví apod.).

Podmínky zpracování, informace o zpracovávání a práva subjektu údajů
Zpracování osobních údajů v Junáku je dále upraveno Směrnicí pro nakládání s osobními údaji a dalšími vnitřními předpisy (dostupné na www.skaut.cz/spisovna), aby tak byla zajištěna jejich ochrana před zneužitím.
Osobní údaje mohou být zpracovávány kromě zpracovatelů i jimi pověřenými zpracovateli, a to za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.
Zákonný zástupce je povinen o účastníkovi poskytnout úplné a pravdivé údaje identifikační a kontaktní, relevantní údaje o zdravotním stavu a identifikační. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro činnost Zpracovatelů ve vztahu k účastníkovi po dobu přípravy a realizace akce. V případě neposkytnutí těchto údajů účastník nemůže být na akci přijat. Poskytnutí ostatních osobních údajů je dobrovolné.
Na základě písemné žádosti je Junák povinen poskytnout účastníkovi (případně za něj jeho zákonnému zástupci) informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu.
Pokud se zákonný zástupce/zletilý účastník domnívá, že jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat Správce, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení; (ii) požádat, aby jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; (iii) obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů; (iv) požadovat opravu osobních údajů v souladu s Nařízením; (v) v případě použití údajů pro marketingové a informační účely má zletilý účastník, resp. jeho zákonný zástupce právo vznést ke Správci námitku.
Účastník resp. zákonný zástupce má právo na přenositelnost těchto údajů a na právo na výmaz těchto údajů v souladu s Nařízením. Dále má právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Správcem.

Doba zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu přípravy, trvání a organizačního uzavření akce. Některé údaje jsou Zpracovateli zpracovávány i po skončení akce na základě právních povinností, a to po dobu, která je stanovena právními předpisy.

1.1.3 Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním a potvrzením této přihlášky přihlašovatel povrzuje, že zákonní zástupcí/zletilí účastníci, které přihlašuje, i on sám, dávají Správci souhlas se zpracováváním osobních údajů účastníka v souladu s Nařízením a touto smlouvou o zpracování osobních údajů.

Zákonný zástupcí/zletilí účastníci a přihlašovatel:
• souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů účastníka a jeho zákonných zástupců po dobu přípravy a realizace akce,
• výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu účastníka,
• souhlasí v rámci běžné dokumentace činnosti na akci pro vnitřní potřeby spolku s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících účastníka jednotlivě, případně ve skupině s dalšími osobami,
• se zavazují poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost účastníka na akci,
• prohlašují, že se seznámili se svými právy a právy účastníka v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, včetně práva na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů.
*
(Nesouhlas = tato skupina se akce neúčastní.)
Zákonný zástupci/zletilí účastníci navíc (při zaškrtnutí níže uvedených možností) souhlasí také s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících účastníka pro účel propagace činnosti a akce také na veřejně dostupných na:
Já, jako přihlašovatel:
1.2 Tato Smlouva je uzavřena způsobem na dálku, kdy přihlašovatel (správce) smlouvu uzavře zaškrtnutím volby “uzavírám výše uvedenou smlouvu o zpracování osobních údajů”, načež pořadatel (zpracovatel) smlouvu uzavře odesláním potvrzujícího emailu na adresu přihlašovatele. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem odeslání tohoto emailu.

1.3 Smluvní strany prohlašují, že si návrh této Smlouvy pozorně a pečlivě přečetly, že dobře rozumí jeho obsahu a že ten odpovídá jejich skutečné vůli, na důkaz čehož uzavírají smlouvu způsobem výše uvedeným.
*
(neuzavření smlouvy = tato skupina se akce neúčastní)
Souhlas s pravidly akce
Storno podmínky *
Přijaté účastnické poplatky nejsou vázány na konkrétní osoby, ale jen na počet osob v posádkách přihlašovatele – při nižším počtu účastníků jsou nevratné a nepřevoditelné. Účastnické poplatky nejsou vratné ani v případě úplného zrušení akce pořadatelem z důvodu vyšší moci (např. povodeň) či rozhodnutím orgánu veřejné správy, které nemají původ v pochybení pořadatele závodu. Neidentifikované platby a platby přijaté po 23. 9. 2019 budou vráceny na účet přihlašovatele a nebudou započítány mezi účastnické poplatky. (nesouhlas = tato skupina se akce neúčastní)
Prohlášení / odhlášení z akce *
(Tohle si prosím opravdu přečtěte.)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Junák - český skaut, z. s.. Report Abuse - Terms of Service