แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการวิจัย ของ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบราชธานี
1. แบบสำรวจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) คือ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาภารกิจ/กระบวนงานของหน่วยงานด้านการวิจัย ให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. แบบสำรวจนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ มีทั้งหมด 4 ข้อ
ตอนที่ 2 ลักษณะของงานที่ท่านเคยได้รับบริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 3 เป็นการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการให้พัฒนาการให้บริการของหน่วยงานตามพันธกิจด้านการวิจัย แบ่งเป็นระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
ตอนที่ 4 การรับฟังความต้องการของผู้รับบริการ
3. โปรดตอบแบบสำรวจให้ครบทุกข้อตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและนำผลไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
Required
คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ภายนอก
สถานภาพ *
Required
ตอนที่ 2 ลักษณะของงานที่ท่านเคยได้รับบริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลักษณะของงานที่ท่านเคยได้รับบริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการให้บริการ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจและความต้องการของท่านต่องานบริการของหน่วยงานต่างๆ
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
1.2 ระยะเวลาในการให้บริการ
1.3 ขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 สามารถติดต่อประสานงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์,E-Mail, Facebook, Line ฯลฯ
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
2.2 ให้บริการให้ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
2.3 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ
3.2 สถานที่/จุดให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
3.3 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการอย่างเพียงพอ ทันสมัย และรองรับผู้รับบริการได้เพียงพอ
4. คุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว หรือไม่ล่าช้า
4.2 ให้บริการไม่มีข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขใหม่
5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5.1 มีการประกาศ/หรือแจ้งขั้นตอน กระบวนการ
5.5 มีเอกสาร/แผ่นพับแนะนำข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ
5.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.4 การดำเนินงานโดยยึดระเบียบของทางราชการ
ตอนที่ 4 การรับฟังความต้องการของผู้รับบริการ (โปรดระบุประเด็นความต้องการหรือการพัฒนาปรับปรุง)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse