Ffurflen gofrestru MAT a chaniatâd Rhieni / MAT enrolment and parental consent form
MAT 4.7.22, 11.7.22, 26.9.22, 3.10.22 & 17.10.22
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Enw'r Ysgol/Coleg / School/College Name *
Enw athro / Teacher's name *
Cyfeiriad ebost athro / Teacher's email address *
Enw'r myfyriwr / Name of Student *
Dyddiad Geni / Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Rhyw / Gender
Cyfeiriad ebost myfyriwr / Student email address *
Cod post / Post code *
Disgrifiwch ethnigrwydd y myfyriwr yma / Please describe this student's ethnicity
A ydynt yn derbyn prydau ysgol am ddim/Lwfans Cynhalieth? / Are they in receipt of free school meals / EMA (Educations Maintenance allowance)?
Clear selection
A yw'r myfyriwr mewn gofal? / Is this student in care? /
Clear selection
A oes gan y myfyriwr anawsterau dysgu ychwanegol? / Does the student have additional learning difficulties?
Clear selection
Sylwer / Please note:
Os yw'ch plentyn yn derbyn gwahoddiad i fynychu'r sesiynau hyn, bydd disgwyl iddyn nhw fod yn bresennol oni bai ei bod yn cael ei atal gan salwch / If your child accepts an invitation to attend these sessions, they will be expected to attend unless prevented by illness
Enw Rhiant/Gwarcheidwad / Parent/Guardian Name   *
Cyfeiriad e-bost Rhiant/Gwarcheidwad - dim ond i gysylltu ynglŷn â'r dosbarth yma  / Parent/ Guardian email address - this will only be used to contact you about this class. *
Gwybodaeth/Information
Hysbysiad Preifatrwydd: Mae RhGMB Cymru yn prosesu'r manylion personol a ddarperir uchod at ddibenion rhedeg y rhaglen gyda'ch caniatâd. Bydd yr holl ddata personol a gofrestrir yn y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel gan RGMB Cymru. Bydd manylion personol chi a'ch plentyn yn cael eu cadw'n ddiogel bob amser ac ni fyddant byth yn cael eu trosglwyddo i sefydliadau trydydd parti i'w defnyddio at eu dibenion eu hunain. Byddwn yn defnyddio'ch data personol i gyfathrebu â chi yn unig yn y ffordd (ffyrdd) yr ydych wedi cytuno arnynt. Fe allwch chi ddiwygio neu dynnu eich manylion a manylion eich plentyn yn ôl ar unrhyw adeg trwy e-bostio rhgmbcymru@swansea.ac.uk. Am ragor o fanylion, gweler y polisi preifatrwydd (ar gael ar ein gwefan, http://mathsbellach.cymru)
Datganiad Diogelu Data: Bydd yr wybodaeth a ddarparwch ar y ffurflen gofrestru hon ac eraill, data a gesglir am eich presenoldeb a’ch cynnydd, a data a gesglir gan offer dysgu, yn cael eu storio’n electronig a’u defnyddio ar gyfer gweithrediad arferol y cwrs ac i’ch helpu i ddysgu. O bryd i’w gilydd gellir gofyn i fyfyrwyr gymryd rhan mewn arolygon sy’n ceisio galluogi Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru i fonitro perfformiad, gwella ansawdd a chynllunio’r ddarpariaeth at y dyfodol.

Privacy notice: FMSP Wales process the personal details provided above for the purpose of running the programme with your consent. All personal data entered in this form will be held securely by FMSP Wales. You and your child’s personal details will always be stored securely and they will never be passed on to third party organisations to use for their own purposes. We will use your personal data to communicate with you only in the way(s) that you have agreed to. You may amend or withdraw your and your child’s details anytime by emailing fmpswales@swansea.ac.uk. For further details please see the privacy policy (available on our website, http://furthermaths.wales/).
Data Protection Statement: The information you provide on this form and other forms, data collected on your attendance and progress, and data collected by learning tools will be stored electronically and used for the normal running of the course and to help you to learn.  From time to time students may be approached to take part in surveys which are aimed at enabling the Further Mathematics Support Programme Wales to monitor performance, improve quality and plan future provision. /


Rwy'n rhoi caniatâd i ddata personol fy mhlentyn gael ei brosesu yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd a'r datganiad diogelu data hwn. Mae ein polisi diogelu ar ein gwefan. Enw llawn a dyddiad: / I give consent for my child's personal data to be processed in line with this privacy notice and data protection statement.  Our safeguarding policy is on our website.  Full name and date required: *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy