แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : DLTV : ครูผู้สอน
แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ เป็นการนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของครูผู้สอน มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความในช่องว่าง
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน เป็นแบบตรวจสอบรายการ และเติมข้อความในช่องว่าง
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
ชื่อครูผู้รับการนิเทศ *
โรงเรียน *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
Website
E-mail
ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ระดับชั้นที่สอน และจำนวนนักเรียน (ระบุทุกชั้นที่สอน) *
เช่น ป.1 12 คน
2. รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ *
Required
ด้านที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดห้องเรียนอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
1.1 จัดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเหมาะสม *
Required
1.2 ห้องเรียนสะอาด *
Required
1.3 บรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ *
Required
1.4 มีป้ายนิเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนรู้ ในช่วงเวลานั้น *
Required
ตัวชี้วัดที่ 2 เตรียมการสอนล่วงหน้าที่สอดคล้องกับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางรวมทั้งการมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป
2.1 มีคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกล *
Required
2.2 ครูเตรียมใบงานและใบความรู้ *
Required
2.3 ครู และ/หรือ นร. เตรียมสื่อวัสดุ และอุปกรณ์ *
Required
2.4 ครูจัดเวลาเพื่อกิจกรรมเสริม กรณีที่ นร.ไม่สามารถดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในเวลา *
Required
ตัวชี้วัดที่ 3 ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและการเอาใจใส่ กำกับ ดูแล แนะนำให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง
3.1 ร่วมจัดการเรียนรู้พร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางทุกครั้ง *
Required
3.2 ดูแลกำกับนักเรียนทุกคนให้ร่วมกระบวนการเรียนรู้กับครูต้นทาง *
Required
3.3 กำกับ ดูแลการทำกิจกรรม และผลงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล *
Required
3.4 ให้คำแนะนำเพิ่มเติม และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT Resources *
Required
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ DLIT Classroom ในการเรียนรู้ ต่อยอด/ซ่อมเสริม/พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง *
Required
ตัวชี้วัดที่ 4 การสรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนและบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน สิ้นสุดลงทุกครั้ง
4.1 สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียน *
Required
4.2 ทบทวนภาระงานของนักเรียน *
Required
4.3 บันทึกผลการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง *
Required
4.4 นำผลการจัดการเรียนการสอนไปใช้สอนซ่อมเสริม *
Required
ตัวชี้วัดที่ 5 วัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
5.1 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร *
Required
5.2 ดำเนินการประเมินผลผลตามสภาพจริง *
Required
5.3 ประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร *
Required
5.4 วิเคราะห์ผลการประเมินและนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม *
Required
ตัวชี้วัดที่ 7 วัดและประเมินผลระหว่างเรียน/ปลายภาคเรียน/ปลายปี เพื่อนำคะแนนไปตัดสินผลการเรียนได้สอดคล้องตามสัดส่วนคะแนนที่กำหนดไว้ในหสักสูตรสถานศึกษา และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
7.1 มีเครื่องมือสำหรับใช้ในการเก็บคะแนนระหว่างเรียน/ปลายภาคเรียน/ปลายปี *
Required
7.2 มีการดำเนินการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน/ ปลายภาคเรียน/ปลายปี เพื่อนำคะแนนไปตัดสินผลการเรียนได้ตามสัดส่วนคะแนนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบว่าด้วยการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา *
Required
7.3 มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน/ปลายภาคเรียน/ปลายปี ได้ตรงตามปฏิทินและตารางที่กำหนด *
Required
7.4 มีการจัดทำเอกสารหลักฐานประจำชั้นเรียนครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามที่ระเบียบว่าด้วยการวัด และประเมินผลของสถานศึกษากำหนด *
Required
ตัวชี้วัดที่ 8 นำผลการวัดและประเมินผลมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และรายงานผู้มิส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8.1 มีการนำผลการวัดและประเมินผลมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล/ภาพรวมของชั้นเรียน *
Required
8.2 มีการจัดทำรายงาน และแจ้งผลการประเมินคุณภาพนักเรียนให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครองทราบ *
Required
8.3 มีการนำผลการวัดและประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน/ช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล *
Required
8.4 มีการนำผลการวัดและประเมินไปใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 9 ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน
9.1 มีการสอนซ่อม หรือให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นอกตารางออกอากาศ *
Required
9.2 มีตารางสอนเสริมนอกตารางออกอากาศ *
Required
9.3 มีบันทึกผลการสอนซ่อม/เสริม *
Required
9.4 มีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมที่หลากลาย *
Required
มาตรฐานที่ 4 ด้านนักเรียน
4.1 ด้านผลผลิต
ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
1.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร โดยใช้ DLTV *
Required
1.2 มีการประเมินความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง *
Required
1.3 มีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการคิด
2.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิด โดยใช้ DLTV2 *
Required
2.2 มีการประเมินความสามารถในการคิดของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง *
Required
2.3 มีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินความสามารถในการคิดของนักเรียน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
3.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้ DLTV *
Required
3.2 มีการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง *
Required
3.3 มีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินความสามารถในการแก้ป้ญหาของนักเรียน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยใช้ DLTV *
Required
4.2 มีการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง *
Required
4.3 มีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
5.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ โดยใช้ DLTV *
Required
5.2 มีการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง *
Required
5.3 มีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน *
Required
4.2 ด้านผลลัพธ์
ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
1.1 มีการสอดแทรกกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ DLTV *
Required
1.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หลังการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง *
Required
1.3 มีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตร
2.1 มีการสอดแทรกกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสตร โดยใช้ DLTV *
Required
2.2 มีการประเมินพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรของนักเรียน หลังการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง *
Required
2.3 มีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตร ของนักเรียน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร
3.1 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามหลักสูตร และเตรียมความพร้อมในการสอบ 0-NET/NT *
Required
3.2 มีการประเมินนักเรียนตามหลักสูตร หลังการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง *
Required
3.3 มีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินนักเรียนตามหลักสูตร *
Required
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
คำชี้แจง ให้เขียนข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะลงในช่องว่าง
1) ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี *
2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ *
3) ข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse