දිසාපතිතුමාට කියන්න...
කොරෝනා දුරලන්නට සැවොම එක්වෙමු. ඉල්ලීම් / දුක් ගැනවිලි / යෝජනා / චෝදනා දිසාපතිතුමාට ඉදිපත් කරන්න.. (කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය)
ඔබගේ නම (Name)
ඔබගේ ලිපිනය (Address)
ඔබගේ දුරකතන අංකය (Telephone No)
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (email)
ඔබගේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය (Divisional Secretariat)
ඔබගේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම (GN Division)
කාරණය (Select the type of matter)
ඔබේ ඉදිපත් කිරීම මෙහි සටහන් කරන්න (Type the matter here )
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy