แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร : การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ e-Testing
รายละเอียดการอบรม

หลักสูตร : การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ e-Testing (จำนวน ๓ ชั่วโมง)

วัน-เวลาในการอบรม : วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC๒๑ ชั้น ๒ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมี e-Mail ส่วนตัวเพื่อใช้ในการลงทะเบียนใช้งาน

หัวข้อการอบรม : การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ e-Testing ด้วยโปรแกรม Socrative ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
๑. ลงทะเบียนใช้งาน
๒. การใช้งานระบบ
๓. การสร้างแบบทดสอบ
๓.๑ สร้างคําถามรูปแบบ Multiple Choices
๓.๒ สร้างคําถามรูปแบบ True/False
๓.๓ สร้างคําถามรูปแบบ Short Answer
๔. การนําเข้าข้อสอบด้วยไฟล์ Excel
๔.๑ การเตรียมไฟล์ Excel
๔.๒ การนําไฟล์ Excel เข้าระบบ
๕. การเปลี่ยนชื่อ Room Name
๖. การเปิดระบบสอบ
๗. รายงานผลการสอบ
๘. ดูรายงานผลการสอบย้อนหลัง
๙. แชร์ข้อสอบ
๑๐. ขั้นตอนการ Login เพื่อเข้าสอบ (สําหรับผู้เรียน)

วิทยากร : นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวนที่รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๕๐ คน

ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ
๑. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับคู่มือประกอบการอบรม
๒. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.lms.cmru.ac.th (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
๓. ข้อมูลการลงทะเบียนอบรม จะถูกส่งเข้าอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ด้านล่าง (ที่อยู่อีเมล*)
๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> งาน e-Learning โทร.๐๕๓-๘๘-๕๙๓๑ , ๕๙๓๔
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse