การศึกษาความผูกพันของบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Graduates’ Level of Engagement with Prince of Songkla University, Phuket Campus
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความผูกพันของบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต/Objective: To study the engagement level of graduates toward Prince of Songkla University, Phuket Campus

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย✓ในช่อง  หน้าข้อความ/Please tick ✓ in the boxes provided.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป / Part 1 General Information
1. เพศ/Gender *
2. สังกัด/Faculty *
3. ผลการเรียน/Grade point average *
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา/The amount of time spent in completing your degree *
5. หลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อ/Course that need further study.
5.1  หลักสูตรระยะสั้น/Short Course
5.2 หลักสูตรระยะยาว/Full Time Course
ตอนที่ 2 ความผูกพันของนักศึกษาต่อ ม.อ. ภูเก็ต /Part 2 Your engagement with PSU Phuket
1. ความภาคภูมิใจต่อ ม.อ. ภูเก็ต/Pride in PSU Phuket. *
2. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ ม.อ. ภูเก็ต/Feeling as being part of PSU Phuket. *
3. ความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของ ม.อ. ภูเก็ต/Trust in education at PSU Phuket *
4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อ ม.อ. ภูเก็ต/Overall satisfaction with PSU Phuket *
5. ยินดีให้ความช่วยเหลือ ม.อ. ภูเก็ตในอนาคต/ Willingness to help PSU Phuket in the future *
6. ยินดีแนะนำผู้อื่นให้มาเรียนที่ ม.อ. ภูเก็ต /Willingness to recommend others to study at PSU Phuket *
7. ความผูกพันต่อสภาพแวดล้อมภายใน ม.อ. ภูเก็ต/ Engagement with campus environment *
8. ความผูกพันต่ออาจารย์ที่ ม.อ. ภูเก็ต/Engagement with lecturers at PSU Phuket *
9. ความผูกพันต่อเจ้าหน้าที่ที่ ม.อ. ภูเก็ต/Engagement with staff at PSU Phuket *
10. ความผูกพันต่อรุ่นพี่/รุ่นน้องที่ ม.อ. ภูเก็ต/ Engagement with seniors/juniors at PSU Phuket *
11. ความผูกพันต่อเพื่อนที่ ม.อ. ภูเก็ต/Engagement with friends at PSU Phuket *
12. ความผูกพันต่อ ม.อ. ภูเก็ตในภาพรวม/Overall engagement with PSU Phuket *
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ /Part 3 Comments and suggestions. *
ขอบคุณที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามThank you very much for your cooperation.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Prince of Songkla University, Phuket Campus. Report Abuse