แบบสอบถามเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ บทเรียนออนไลน์ ง31101คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ บทเรียนออนไลน์ ง31101 ให้ครบทุกข้อและตรงตามความเป็นจริง
1.ทำให้ได้ใช้ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ระบบมากขึ้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.สามารถค้นคว้าความรู้ทางการเกษตรมากขึ้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.สื่อสารได้หลายคนในเวลาเดียวกัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.สะดวกในการใช้ได้ด้วยเครื่องโทรศัพท์มือถือ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.สามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้ผู้อื่น และส่งงานโดยผ่าน Internet ได้สะดวกขึ้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.สามารถเรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ที่สะดวก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.จากการศึกษาบทเรียนออนไลน์ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านงานเกษตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10.ทำให้การสื่อสารกับผู้อื่นในเครือข่ายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11.ได้แลกเปลี่ยนความรู้จากครูและเพื่อนในเครือข่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12.เกิดผลงานการปฏิบัติงานของตนเองจากการเรียนบทเรียนออนไลน์ ง31101
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13.พอใจรูปแบบการเรียนการสอน PBLโดยผ่านบทเรียนออนไลน์ ง31101
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14.ลดเวลาการหาความรู้ด้านงานเกษตรจากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15.ทำให้มีความรู้เพิ่มจากชั่วโมงเรียนปกติ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
16.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms