TARGI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
Formularz zgłoszeniowy dla wystawców
3 października 2017 roku
Toruń
Centrum Targowe "PARK", ul. Szosa Bydgoska 3


Wydarzenie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „KOORDYNACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM".

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY

Nazwa podmiotu (wystawcy): *
Your answer
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: *
Your answer
ulica *
Your answer
kod *
Your answer
miejscowość *
Your answer
powiat *
Your answer
Adres e-mail: *
Your answer
Telefon: *
Your answer
liczba osób na stoisku *
Your answer
rodzaj wystawianych produktów/usług
Your answer
Specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności: (proszę w odpowiednim miejscu wpisać jakie)
Przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych:
Alternatywne formy materiałów:
Your answer
Zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie:
Zapewnienie tłumacza języka migowego:
Specjalne wyżywienie:
Your answer
Inne:
Your answer
OŚWIADCZENIE
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, mający siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020) oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny) oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawności. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 65 i art. 122 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”. Dane będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na ww. formę wsparcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania wiąże się z niemożnością zapewnienia racjonalnego usprawnienia.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms