Szkolenie online: Zamówienia publiczne w instytucjach kultury w nowej ustawie PZP
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie pt. "Zamówienia publiczne w instytucjach kultury w nowej ustawie PZP"
- Termin szkolenia: 18.01.2021 r. w godzinach 9:30-15:30
- Koszt udziału - 350 zł netto/brutto od osoby

Wypełnij formularz. Po wysłaniu go otrzymasz wiadomość e-mail z treścią Twojego zgłoszenia.
Do 15 stycznia 2021 r. na adres podany w formularzu otrzymasz link dostępowy do platformy ZOOM, za pośrednictwem której szkolenie będzie realizowane.
Fakturę za udział w szkoleniu z 14-dniowym terminem płatności otrzymasz w formie elektronicznej w ciągu maks. 2-3 po szkoleniu.
Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymasz bezpośrednio po szkoleniu.
Materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz certyfikat uczestnictwa w formie papierowej otrzymasz pocztą tradycyjną do 14 dni po szkoleniu.
Email address *
Telefon kontaktowy *
Nazwa instytucji *
Podaj nazwę swojej instytucji
Imię i nazwisko *
Podaj imię i nazwisko osoby, która weźmie udział w szkoleniu
Dane do wystawienia faktury *
Podaj pełne dane swojej instytucji konieczne do wystawienia faktury tj. NIP, pełną nazwę instytucji (podmiotu) i adres
Akceptuję poniższe warunki dot. rejestracji na szkolenie i odpłatności za udział
- Zgłaszam udział wskazanej powyżej osoby w szkoleniu.
- Zobowiązuję się do zapłaty za udział w szkoleniu kwoty 350 zł w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
- Zgadzam się na przesłanie faktury w formie elektronicznej na adres e-mail podany w niniejszym formularzu.
- Upoważniam Fundację MenedżerKultury.pl, ul. M. Płońskiego 31/25, 54-002 Wrocław, NIP 8943145532, Regon 384371730 do wystawienia faktury bez podpisu nabywcy.
Potwierdzam, że zapoznałam się z polityką przetwarzania danych osobowych:
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy. Administratorem danych osobowych jest Fundacja MenedżerKultury.pl, ul. M. Płońskiego 31/25, 54-002 Wrocław, NIP W związku ze zgłoszeniem Pani/Pana do udziału w szkoleniu, informujemy iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja MenedżerKultury.pl („Administrator”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani / Pana uczestnictwa w przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, organizacja. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO). Dane mogą być udostępniane: a) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi, b) trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej; c) instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację MenedżerKultury.pl w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów; d) pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego decyzją). Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art. 5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725. Przysługuje Pani/Panu prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych, żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO, przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja MenedżerKultury.pl, ul. M. Płońskiego 31/25, 54-002 Wrocław, lub na adres e-mail menedzerkulturypl@gmail.com, 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: menedzerkulturypl@gmail.com. W szczególności mają Państwo prawo do żądania od Fundacji MenedżerKultury.pl dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z menedzerkulturypl@gmail.com.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy