พรบ. ชุดที่ 1
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ *
ชุดข้อสอบ *
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไหร่ มีจํานวนที่มาตรา *
1 point
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง *
1 point
3. ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ตรงตามมาตราใด *
1 point
4. ข้อใดคือตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น *
1 point
5. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษา *
1 point
6. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา *
1 point
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง *
1 point
8. ข้อใดกล่าวถึงมาตราสําคัญ ใน พ.ร.บ.การศึกษา ไม่ถูกต้อง *
1 point
9 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีผล บังคับใช้ตามข้อใด *
1 point
10. พระราชบัญญัติในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการแยกการบริหารจัดการประถมและมัธยม *
1 point
11. พระราชบัญญัติในข้อใดที่ยังไม่มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม *
1 point
12. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ตามข้อใดตามลําดับ *
1 point
13. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือข้อใด *
1 point
14. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 คือข้อใด *
1 point
15. ข้อใดกล่าวถึงผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ ไม่ถูกต้อง *
1 point
16. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด *
1 point
17. ข้อใดคือความหมายของคําว่า “การศึกษา” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ *
1 point
18. การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทําเป็น *
1 point
19. ข้อใดเป็นความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 *
1 point
20. ระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลักตามข้อใด *
1 point
21. องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการในรูปคณะบุคคลและรูปสภามีกี่องค์กร *
1 point
22. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กําหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษา จํานวนกี่ปี *
1 point
23. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง *
1 point
24. “ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริมและกํากับดูแล” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด *
1 point
25.“การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่ รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย...” ข้อความดังกล่าวระบุไว้ในมาตราใดตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 *
1 point
26. ข้อใด กล่าวถึงรูปแบบ และระบบการศึกษาของไทย ได้ถูกต้อง *
1 point
27.การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การ วัดและประเมินผล เป็นเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม หมายถึงการจัดการศึกษารูปแบบใด *
1 point
28.การศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล เป็น เงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน หมายถึงการจัดการศึกษารูปแบบใด *
1 point
29 การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น หมายถึงการจัดการศึกษารูปแบบใด *
1 point
30.การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง *
1 point
31.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ *
1 point
32. ข้อใดกล่าวถึงการศึกษาภาคบังคับและแนวปฏิบัติไม่ถูกต้อง *
1 point
33. ผู้ใดกระทําการใดๆ โดยปราศจากเหตุอันสมควร อันเป็นเหตุมิให้เด็กได้เรียนในสถานศึกษา ต้องระวางโทษข้อใด *
1 point
34. ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ต้องระวางโทษตามข้อใด *
1 point
35. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดใด คือ หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ *
1 point
36. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดใด กล่าวถึง มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา *
1 point
37. การแบ่งระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องตรากฎหมายใด *
1 point
38. คําว่า “ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด” มาจากมาตราใดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 *
1 point
39. สมศ.และ หน้าที่ของ สมศ. กําหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตราใด *
1 point
40. พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 ที่ทําให้เกิดกองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดตาม มาตราใด *
1 point
41. ข้อใดคือที่มาของตําแหน่งประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน *
1 point
42. บุคคลในข้อใดดํารงตําแหน่งประธานในคณะกรรมการสภาการศึกษา *
1 point
43.การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจ ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นไปตามข้อตามข้อใด *
1 point
44. การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณการ บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป กระจายให้กับใคร *
1 point
45. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล *
1 point
46. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา *
1 point
47. ก.ค.ศ. ย่อมาจากคําว่าอะไร *
1 point
48. ข้อใดกล่าวถึงคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ถูกต้อง *
1 point
49. ประธาน ก.ค.ศ. คือข้อใด *
1 point
50. กรรมการโดยตําแหน่ง ใน ก.ค.ศ. มีกี่คน *
1 point
51. ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตําแหน่งใน ก.ค.ศ. *
1 point
52. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คนใน ก.ค.ศ.ข้อใดไม่ถูกต้อง *
1 point
53. ใครเป็นผู้กําหนดเวลาการทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการลาหยุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา *
1 point
54. ผู้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา คือ *
1 point
55. ผู้เป็นครูตามมาตรา 30 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตามคุณสมบัติจะต้องมีอายุกี่ปี *
1 point
56. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากี่ข้อ *
1 point
57. บุคคลใดมีคุณสมบัติสําหรับผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ *
1 point
58. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติสําหรับผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ *
1 point
59. โรคใดไม่ใช่โรคตามมาตรา 30(5) ของกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 *
1 point
60.การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใดให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้สําหรับตําแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ กล่าวไว้ในมาตราใด *
1 point
61 “มาตรา 56 ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 50 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งนั้น แต่ ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลากี่ปีก่อน แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู *
1 point
62. กรณีที่ครูผู้ช่วยมีผลการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมทบทวนผลการประเมินรอบ 2 ก็ยังไม่ผ่านผู้ที่มีอํานาจตามมาตรา 53 ต้องสั่งให้ครู ผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายในกี่วัน *
1 point
63. ข้าราชการครูควรศึกษา พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ในหมวดใด เพื่อศึกษาและ ถือปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยโดยเคร่งครัด *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy