แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ชายแดนใต้โพล
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการให้บริการให้มากที่สุด จึงขอความร่วมมือจากท่านประเมินตามความเป็นจริง และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
สถานภาพ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน
ความถี่ในการเข้าใช้
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ต้องปรับปรุง
1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
1.2 ข้อมูลมีความทันสมัย อัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
1.3 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
1.4 การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา
1.5 จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
2. ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์
2.1 หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม น่าสนใจ
2.2 การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
2.3 การใช้เทคนิคต่างๆ ในเว็บไซต์น่าสนใจ
2.4 ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล
2.5 การจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน
3. ด้านความสะดวกและการนำไปใช้
3.1 การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
3.2 การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
3.3 มีข้อมูลครบถ้วน และมีการอัปเดตข้อมูลเป็นประจำ สามารถนำไปใช้งานได้
3.4 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
3.5 ม่ีคำอธิบาย และคำแนะนำต่างๆ อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
4. ความพึงพอใจของการใช้บริการในภาพรวม
ความพึงพอใจของการใช้บริการในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอบคุณท่านที่กรุณาตอบแบบประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms