แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ชายแดนใต้โพล
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการให้บริการให้มากที่สุด จึงขอความร่วมมือจากท่านประเมินตามความเป็นจริง และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานภาพ *
สังกัดคณะ/หน่วยงาน *
ความถี่ในการเข้าใช้ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ต้องปรับปรุง
1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ *
1.2 ข้อมูลมีความทันสมัย อัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา *
1.3 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย *
1.4 การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา *
1.5 จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม *
2. ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์
2.1 หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม น่าสนใจ *
2.2 การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม *
2.3 การใช้เทคนิคต่างๆ ในเว็บไซต์น่าสนใจ *
2.4 ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล *
2.5 การจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน *
3. ด้านความสะดวกและการนำไปใช้
3.1 การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก *
3.2 การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว *
3.3 มีข้อมูลครบถ้วน และมีการอัปเดตข้อมูลเป็นประจำ สามารถนำไปใช้งานได้ *
3.4 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ *
3.5 ม่ีคำอธิบาย และคำแนะนำต่างๆ อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย *
4. ความพึงพอใจของการใช้บริการในภาพรวม
ความพึงพอใจของการใช้บริการในภาพรวม *
ข้อเสนอแนะ *
Your answer
ขอบคุณท่านที่กรุณาตอบแบบประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms