แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

  กรุณาทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นท่านที่สุด
  มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
  การขอรับบริการได้รับความสะดวก
  การสืบค้นง่ายและให้บริการรวดเร็ว
  ข้อมูลข่าวสารมีความครบถ้วนสมบูรณ์
  เครื่องมือ อุปกรณ์ให้บริการในการสืบค้น
  ข้อมูลข่าวสารทันสมัย
  ช่องทางการขอรับข้อมูลข่าวสาร
  การสืบค้นในเว็บไซต์ง่ายและสะดวก
  ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ทันสมัยและครบถ้วน
  การเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ
  ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงประเด็นกับความต้องการ
  ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  การจัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
  การจัดทำป้ายสถานที่บอกที่ตั้งของสถานที่
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question