แบบสอบถามสำหรับนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต

โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552”
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

  คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องตามความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ท่านประเมิน ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ตอนที่ 4 คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ท่านประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านต่างๆ

  ความซื่อสัตย์สุจริต
  ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
  ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
  การตรงต่อเวลา
  ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
  ความรับผิดชอบในหน้าที่
  Please enter one response per row
  ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ความรอบรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
  การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  Please enter one response per row
  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันปัญหาได้อย่างเหมาะสม
  ความสามารถในการทำงานด้วยตนเอง การจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงาน
  ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ภายในเวลาที่กำหนด
  ทักษะในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  Please enter one response per row
  ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
  มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อทำงานเป็นทีม
  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  Please enter one response per row
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานเช่น เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร
  ความสามารถในการใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารและประสานงาน
  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารและประสานงาน
  ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล
  Please enter one response per row
  บุคลิกภาพภายนอก (รูปร่าง การแต่งกาย การแต่งหน้า ทำผม)
  กิริยามารยาท
  จิตบริการ
  ความกระตือรือร้นในการทำงาน
  ภาวะผู้นำ
  Please enter one response per row
  ระดับความสามารถในการทำงานโดยภาพรวมเมื่อเทียบกับผู้ร่วมงานคนอื่น
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 4 คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ

  ความซื่อสัตย์สุจริต
  ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
  ความมีวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
  การตรงต่อเวลา
  ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
  ความรับผิดชอบในหน้าที่
  Please enter one response per row
  วามรู้ความสามารถในวิชาชีพ
  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ความรอบรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
  การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  Please enter one response per row
  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันปัญหาได้อย่างเหมาะสม
  ความสามารถในการทำงานด้วยตนเอง การจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงาน
  ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ภายในเวลาที่กำหนด
  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  Please enter one response per row
  ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
  มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อทำงานเป็นทีม
  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  Please enter one response per row
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร
  ความสามารถในการใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารและประสานงาน
  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารและประสานงาน
  ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
  Please enter one response per row
  บุคลิกภาพภายนอก (รูปร่าง การแต่งกาย การแต่งหน้า ทำผม)
  กิริยามารยาท
  จิตบริการ
  ความกระตือรือร้นในการทำงาน
  ภาวะผู้นำ
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ***ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม***