แบบสอบถามสำหรับนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552”
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องตามความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ท่านประเมิน
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตอนที่ 4 คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ท่านประเมิน
ชื่อ
Your answer
สกุล
Your answer
งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่จบการศึกษาหรือไม่
ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงานอยู่กับท่าน
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
ชื่อสถานประกอบการ
Your answer
ที่อยู่
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
E-mail
Your answer
ลักษณะของสถานประกอบการ
ตำแหน่งของท่านในสถานประกอบการ
เพศ
อายุ
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านต่างๆ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความซื่อสัตย์สุจริต
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
การตรงต่อเวลา
ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ความรับผิดชอบในหน้าที่
ด้านความรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรอบรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ทักษะทางปัญญา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ความสามารถในการทำงานด้วยตนเอง การจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงาน
ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ภายในเวลาที่กำหนด
ทักษะในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อทำงานเป็นทีม
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานเช่น เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารและประสานงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารและประสานงาน
ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านบุคลิกภาพ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บุคลิกภาพภายนอก (รูปร่าง การแต่งกาย การแต่งหน้า ทำผม)
กิริยามารยาท
จิตบริการ
ความกระตือรือร้นในการทำงาน
ภาวะผู้นำ
ระดับความสามารถในการทำงานโดยภาพรวมเมื่อเทียบกับผู้ร่วมงานคนอื่น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความสามารถในการทำงานโดยภาพรวมเมื่อเทียบกับผู้ร่วมงานคนอื่น
ตอนที่ 4 คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความซื่อสัตย์สุจริต
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
ความมีวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
การตรงต่อเวลา
ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ความรับผิดชอบในหน้าที่
ด้านความรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
วามรู้ความสามารถในวิชาชีพ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรอบรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ด้านทักษะทางปัญญา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ความสามารถในการทำงานด้วยตนเอง การจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงาน
ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ภายในเวลาที่กำหนด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อทำงานเป็นทีม
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารและประสานงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารและประสานงาน
ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านบุคลิกภาพ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บุคลิกภาพภายนอก (รูปร่าง การแต่งกาย การแต่งหน้า ทำผม)
กิริยามารยาท
จิตบริการ
ความกระตือรือร้นในการทำงาน
ภาวะผู้นำ
คุณลักษณะอื่นๆ ของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ (โปรดระบุ)
Your answer
***ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม***
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy