แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านสารบรรณ ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง พัฒนา และยกระดับการบริการด้านสารบรรณของสำนักงานเลขานุการกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอความร่วมมือตอบคำถามทุกข้อตามความคิดเห็น และความรู้สึกจริง โดยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นความลับไม่มีการเปิดเผย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
1.2 สถานที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ *
1.3 ท่านเคยติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ จากสำนักงานเลขานุการกรม ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy