แบบประเมินการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม LectureMaker วันที่ 8 ตุลาคม 2556

โปรดตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อการนำไปปรับปรุงพัฒนาในการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question