แบบสำรวจความพึงพอใจระบบ NSO-GIS

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ต้องการทราบความพึงพอใจต่อการให้บริการภูมิสารสนเทศสถิติผ่านระบบ NSO-GIS ของสำนักภูมิสารสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงานเท่านั้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question