Onderzoek Veerkracht
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een wetenschappelijke studie aangaande de differentiaaldiagnostiek van hoogsensitiviteit. Met andere woorden hoe hoogsensitiviteit verschilt van AD(H)D.


Doelstellingen en verloop van de studie

Dit onderzoek werd opgezet door prof. dr. Elke Van Hoof van de Vrije Universiteit Brussel.
Aan deze studie nemen respectievelijk 150 personen per doelgroep deel (HSP en AD(H)D).
Om aan deze studie te kunnen deelnemen dient uw leeftijd tussen de 18 en 65 jaar te liggen. Moet u voldoende kennis bezitten van de Nederlandse taal, geen ernstige psychologische co-morbide klachten hebben, niet actief of voorafgaand aan de studie middelen hebben misbruikt en het vermogen hebben om geïnformeerde toestemming te geven.
De duur van uw deelname aan deze studie beperkt zich tot het invullen van de vragenlijst. U krijgt een vragenlijst die peilt naar algemene kenmerken, persoonlijkheid, psychopathologie, ontwikkeling, levenskwaliteit, coping en angst voor afwijzing. Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Beschrijving van de risico’s en van de voordelen

Uw deelname aan deze studie houdt geen enkel gezondheidsrisico in en alle ingevulde gegevens worden anoniem verwerkt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Ook moet u niet verwachten dat uw deelname aan deze studie u persoonlijke voordelen zal opleveren (bijvoorbeeld een vergoeding). U moet begrijpen dat uw deelname aan deze studie ervoor zal zorgen dat wij hoogsensitiviteit en AD(H)D beter begrijpen en bijgevolg in de toekomst betere behandelingen kunnen voorstellen.
Uw deelname is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang. Voor deelname is uw ondertekende toestemming nodig. Ook nadat u hebt getekend, kan u (via e-mail) de onderzoekers laten weten dat u uw deelname wil stopzetten. De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn vertrouwelijk. Na het beëindigen van de studie worden de resultaten pas vrijgegeven. Ze zullen gepubliceerd worden via De Cocon of op de website van www.HSPVlaanderen.be.

Intrekking van uw toestemming

U neemt vrijwillig deel aan deze studie en u hebt het recht om uw toestemming voor gelijk welke reden in te trekken. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Als u uw toestemming intrekt, zullen de gegevens bewaard blijven die tot op het ogenblik van uw stopzetting werden verzameld. Dit om de geldigheid van de studie te garanderen. Er zal geen enkel nieuw gegeven aan de opdrachtgever worden gegeven.


Als u aan deze studie deelneemt, vragen wij om:
Ten volle mee te werken voor een correct verloop van de studie.
Geen informatie over uw gezondheidstoestand, de geneesmiddelen die u gebruikt of de symptomen die u ervaart te verzwijgen.
Uw onderzoeker op de hoogte te brengen als men u voorstelt om aan een andere studie deel te nemen zodat u met hem/haar kan bespreken of u aan deze studie kunt deelnemen en of uw deelname aan de huidige klinische studie moet worden stopgezet.


Als u bijkomende informatie wenst, maar ook in geval van problemen, als u zich zorgen maakt of als de studie bij u vragen oproept, kan u contact opnemen met Prof. Dr. Elke Van Hoof (elke.van.hoof@vub.ac.be of 0479/991219).

Onderzoeksinstelling:
Vrije Universiteit Brussel, Fac PE

Promotor:
Prof. Dr. Elke van Hoof (elke.van.hoof@vub.ac.be), afdeling KLEP
Begeleider: Elke Safont (elke.safont@vub.ac.be) (doctoraatsstudente))

Onderzoeker:
Yasmine Haegens (yasmine.haegens@vub.be)

Geïnformeerde toestemming
Ik verklaar dat ik geïnformeerd ben over de aard, het doel, de duur, de eventuele voordelen en risico’s van de studie en dat ik weet wat van mij wordt verwacht. Ik heb kennis genomen van het informatiedocument en de bijlagen ervan.
Ik heb voldoende tijd gehad om na te denken en met een door mij gekozen persoon, zoals mijn huisarts of een familielid, te praten.
Ik heb alle vragen kunnen stellen die bij me opkwamen en ik heb een duidelijk antwoord gekregen op mijn vragen.
Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is en dat ik vrij ben mijn deelname aan deze studie stop te zetten zonder dat dit mijn relatie schaadt met het therapeutisch team dat instaat voor mijn gezondheid.
Ik begrijp dat er tijdens mijn deelname aan deze studie gegevens over mij zullen worden verzameld en dat de onderzoeker en de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van deze gegevens verzekeren overeenkomstig de Belgische wetgeving ter zake.
Ik stem in met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens volgens de modaliteiten die zijn beschreven in de rubriek over het verzekeren van de vertrouwelijkheid. Ik geef ook toestemming voor de overdracht naar en verwerking van mijn gecodeerde gegevens in andere landen dan België.
De studiegegevens die voor de hier vermelde studie worden verzameld, mogen later worden verwerkt, op voorwaarde dat deze verwerking beperkt blijft tot de context van de hier vermelde studie voor een betere kennis van de ziekte en de behandeling ervan.
Mijn huisarts of andere specialisten die zich met mijn gezondheid bezighouden, mogen, indien nodig, worden gecontacteerd om aanvullende informatie over mijn gezondheid te verkrijgen.


Hier kan u het document met alle informatie downloaden:

Ik verklaar mij akkoord met bovenstaande *
Demografische gegevens
Gelieve onderstaande gegevens in te vullen. De gegeven informatie wordt enkel gebruikt in het kader van deze studie en uw anonimiteit blijft steeds gegarandeerd. Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden.
Geslacht *
Leeftijd *
Wat is uw huidige gezinssituatie? *
Heeft u kinderen? *
Bent u hoogbegaafd? *
In welke opleiding zit u? Indien niet van toepassing schrijft u "nvt". *
Your answer
Wanneer bent u gestart aan deze studie? Indien niet van toepassing schrijft u "nvt". *
Your answer
Beroep dat u wil uitoefenen na het behalen van het diploma? Indien niet van toepassing schrijft u "nvt". *
Your answer
In hoeverre heeft u op dit moment stress? Geef een score van 0 tot 10 *
Geen
Veel
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service