วิชาชีพครู ชุดที่ 3
01. ข้อบังคับของคุรุสภา ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร *
1 point
02. ใครเป็นผู้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของคุรุสภา *
1 point
03. ข้อใดคือคุณวุฒิตามมาตรฐานความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู *
1 point
04. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่มาตรฐาน *
1 point
05. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู *
1 point
6. ภาษาและวัฒนธรรม ของมาตรฐานการความรู้มีสาระความรู้กี่สาระ *
1 point
7. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ กำหนดให้ผ่านการปฏิบัติการสอนเป็นระยะเวลาใด *
1 point
8. สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูกำหนดขึ้นตามข้อใด *
1 point
9. ข้อใดไม่ใช่สาระความรู้ตามมาตรฐานจิตวิทยาสำหรับครู *
1 point
10. สาระความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรข้อใดไม่ถูกต้อง *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service