แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชมเว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์ และร่วมแสดงความคิดเห็น
พิเศษ สำหรับ 200 ท่านแรกที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ทุกข้อคำถาม ภายใน 15 กันยายน 2555 นี้ จะได้รับของที่ระลึกจากสถาบัน

ขอให้ท่านกรุณาตอบข้อคำถามตามความเป็นจริง โดยทำเครื่องหมายถูกและ/หรือเติมข้อความลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
การตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะนำเสนอผลในภาพรวมเท่านั้น

สำหรับท่านที่ได้ตอบแบบสอบถามมาแล้ว ทางสถาบันได้รับข้อมูลจากท่านเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการส่งของที่ระลึกให้ท่านภายในเดือนกันยายน 2555 นี้ค่ะ ....ขอบคุณค่ะ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  มากที่สุด
  Please enter one response per row
  มากที่สุด
  Please enter one response per row
  มากที่สุด
  Please enter one response per row
  มากที่สุด
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  มากที่สุด
  Please enter one response per row
  มากที่สุด
  Please enter one response per row
  มากที่สุด
  Please enter one response per row
  This is a required question