แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา 2560
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา 2560
จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะสำคัญของบุคลากร
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคล/ขอบข่ายงาน
- ความพึงพอใจต่อการสนับสนุน บำรุงขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการทำงาน
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะสำคัญของบุคลากร กรุณาทำเครื่องหมายที่ตรงกับลักษณะของท่าน *
ชาย
หญิง
1.1 เพศ
*
20–30 ปี
31–40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
1.2 อายุ
*
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1.3 ระดับการศึกษา
*
ผู้ผู้บริหาร
ครู
1.4 ประเภทตำแหน่ง
Next
This form was created inside of โรงเรียนขาณุวิทยา. Report Abuse - Terms of Service