Enkät om transporter och pakettjänster i Pajala kommun
Pajala kommun deltar som pilotkommun inom posttjänster i Norrbottens län under projektperioden 2019 - 2020.

Målsättningen med pilotprojektet och denna enkät är att inventera användarnas behov av posttjänster samt att genomföra en komplett genomlysning och flödeskartläggning för att bl.a. ta fram ett förslag till en hållbar, kostnadseffektiv och användaranpassad infrastruktur för pakettjänster och leveranser i Sveriges gles- och landsbygder.

Vi tackar för din medverkan och dina enkätsvar.

Pajala kommun
https://www.pajala.se

Region Norrbotten
https://www.norrbotten.se/

Länsstyrelsen i Norrbottens län
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/

Chalmers tekniska högskola
https://www.chalmers.se/

Förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform (pakettjänster)
https://www.sverigespaketombud.se/projektet-nationell-ombudsplattform/
Hållbara, kostnadseffektiva och användaranpassade pakettjänster och leveranser i Sveriges gles- och landsbygder.
1. Posttjänsterna svarar mot mina verksamhetsbehov av inkommande leveranser avseende tillförlitlighet, kvalitet och leveransfrekvens. Posttjänster avser meddelandekommunikation (brev) och varudistribution (paket).
1 Instämmer helt
9 Inte alls
2. Hur högt prioriterar du posttjänster utifrån dina verksamhetsbehov?
1 Hög prioritering
9 Låg prioritering
3a. Välj alternativet som huvudsakligen passar dig bäst och ange vilken geografisk nivå du är verksam i. Jag svarar på enkäten i egenskap av representant för:
Nationell
Regional
Kommunal
Lokal
Företag
Åkeriföretag
Dagligvarubutik
Drivmedelsstation
Tjänsteföretag
Tillverkande industri
Turistföretag
Kommunal verksamhet
Kommunalt bolag
Vård & Omsorg
3b. Om annat alternativ, ange vilket
Your answer
4a. Från vilka orter kommer huvudsakligen era inkommande leveranser? Första kolumnen avser orten (eller närmaste orten) där du är verksam i. Flera val är möjliga.
Luleå
Pajala
Korpilombolo
Kainulasjärvi
Tärendö
Kaunisjoensuu
Junosuando
Kangos
Kitkiöjärvi
Muodoslompolo
Annan ort
Aareavaara
Juhonpieti och Erkheikki
Junosuando
Kainulasjärvi
Kangos
Kaunisjoensuu
Kaunisvaara
Kitkiöjärvi
Korpilombolo
Liviöjärvi
Lovikka
Muodoslompolo
Pajala
Saittarova
Sattajärvi
Tärendö
Annan ort
4b. Om annan ort, ange vilken
Your answer
5a. Vilka transportörer använder din verksamhet för inkommande leveranser?
5b. Om annan transportör, ange vilken
Your answer
6. Med vilka transportsätt anländer era inkommande leveranser? (Flera val är möjliga.)
Väg (sista delsträcka)
Tåg (sista delsträcka)
Buss (sista delsträcka)
Vet ej
Väg
Tåg
Flyg
Båt
Vet ej
7a. Från vilken industri har er verksamhet leverantörer från? (Flera val är möjliga.)
7b. Om annan, ange vilken
Your answer
8. Hur stor ungefärlig andel (i %) av inkommande leveranser transporteras med leverantörer utanför den egna kommunen?
9. Var är era leverantörer huvudsakligen placerade?
10. Hur stor ungefärlig andel (i %) av era inkommande leveranser transporteras med egna transportmedel?
11. Hur stor ungefärlig andel (i %) av era inkommande leveranser transporteras av en lokal transportör?
12. Hur stor ungefärlig andel (i %) av inkommande leveranser transporteras av en nationell transportör?
13. Vilken typ av fordon används vid transport av era inkommande leveranser? (Flera val är möjliga.)
14. Hur är transporter av inkommande leveranser reglerade inom er verksamhet? (Flera val är möjliga.)
15. Vilket behov av framförhållning har er verksamhet på transporter av inkommande leveranser?
16. Uppskattningsvis, hur stor mängd (i antal pall, rullbur/skrinda, kolli) inkommer till ert företag per månad?
Pall
Rullbur/Skrinda
Kolli
0-1
2-3
3-4
4-5
6-7
7-8
8-9
9-10
>10
17. Vid vilka tidpunkter på dygnet sker inleveranser?
06.00-12.00 (Förmiddag)
12.00-18.00 (Eftermiddag)
18.00-24.00 (Kväll)
00.00-06.00 (Natt)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
18a. Vilken typ av paket/kolli har er verksamhet transportbehov av?
18b. Om annan typ, ange vilken typ av paket/kolli
Your answer
19. Hur är behovet av inkommande leveranser fördelat uppskattningsvis (i %) per vecka?
0 %
1-25 %
26-50 %
51-75 %
76-100 %
Vet ej
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag