แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการตามความเป็นจริง
สถานะผู้ประเมิน *
สังกัดคณะ *
ระดับความพึงพอใจ
5 หมายถึงมากที่สุด 4 หมายถึงมาก 3 หมายถึงปานกลาง 2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึงน้อยที่สุด
1. ด้านกระบวนการทำงาน ขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1.1 ความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ
1.2 มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
1.3ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
2. บุคลากรผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
2.1 ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
2.2 ให้บริการด้วยความสุภาพและเต็มใจให้บริการ
2.3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
3. สิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
3.1 ช่องทางการติดต่อประสานงานกับบุคลากร เช่นโทรศัพท์ เว็บไซต์
3.2 ความสะอาดของสถานที่
3.3 ความสะดวกในการประสานงานกับบุคลากร
4. คุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
4.1 ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
4.2 ได้รับบริการที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการ
5. ด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน *
5
4
3
2
1
5.1 สามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมผ่านทางระบบเครือข่ายได้จากทุกที่
5.2 สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของฝ่ายซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ได้จากทุกอุปกรณ์เช่น มือถือ แทปเบ็ตหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
5.3 สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของฝ่ายซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว
6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms