ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ด้วยสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีภารกิจในการดูแลสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต ทั้งด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์ รวมถึงด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาเขต จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจนี้ขึ้นมาเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
คำชี้แจง
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตตามเกณฑ์ดังนี้

5 = พึงพอใจมาก
4 = พึงพอใจ
3 = เฉยๆ
2 = ไม่พึงพอใจ
1 = ไม่พึงพอใจมาก

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service