แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้สินค้าและบริการด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จึงขอความกรุณาจากท่าน สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ (คำตอบของท่านถือว่าเป็นข้อมูลอันมีค่า และจะถูกเก็บเป็นความลับ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ท่านเป็นลูกค้าบริษัทใดในกลุ่ม SNC *
Required
2. ผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้บริการ
EA ( ELECTRIC APPLIANCE ) PARTS
AUTO - PARTS
EA - OEM
OTHERS
ผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้บริการ
3. ชื่อบริษัท *
Your answer
4. แผนก/หน่วยงาน *
Your answer
5. ตำแหน่งของผู้ประเมิน *
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
วิศวกร
พนักงาน
ตำแหน่งของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการ
1. ความพึงพอใจด้านการขายและการตลาด
1.1 ความรู้ / ความเข้าใจในรายละเอียดของสินค้าของพนักงาน SNC *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
1.2 ระยะเวลาในการเสนอราคา *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
1.3 ราคาสินค้าเหมาะสม *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
1.4 ความรวดเร็วในการตอบกลับข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน SNC *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
1.5 การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์/E-mail/Line รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
1.6 พนักงานตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ให้กับลูกค้า *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
2. ความพึงพอใจด้านคุณภาพสินค้าและการบริการ
2.1 คุณภาพของสินค้า *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
2.2 ระดับคุณภาพสินค้าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
2.3 การปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
2.4 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
2.5 พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว / เอาใจใส่และเต็มใจบริการ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
2.6 พนักงานมีความสุภาพอ่อนน้อมในการให้บริการ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
3. ความพึงพอใจด้านการส่งมอบ
3.1 การส่งมอบตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
3.2 การบรรจุหีบห่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบรณ์ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
3.3 การดูแลสินค้าในการขนย้ายสินค้าเข้าติดตั้ง ณ สถานที่ใช้งาน
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
3.4 ความรวดเร็ว ระยะเวลา ที่ใช้ในการทดสอบ และให้บริการ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
4. ความพึงพอใจงานด้านการติดตั้ง / ทดสอบ / และสอนการใช้งาน
(สามารถข้ามหัวข้อนี้ กรณีไม่ใช้บริการด้านติดตั้ง)
4.1 พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในการติดตั้งและทดสอบสินค้า
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
4.2 พนักงานมีความสามารถแก้ไขปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้น ได้อย่างเหมาะสม
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
4.3 พนักงานสามารถถ่ายทอดความรู้และสอนผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
5. ข้อเสนอแนะ
( ทุกข้อเสนอแนะจากท่าน จะเป็นแนวทางให้ SNC ปรับปรุง สินค้าและบริการ เพื่อท่านต่อไป )
ข้อเสนอแนะ ให้ SNC ปรับปรุง
Your answer
6. ภาพรวมบริษัท
6.1 ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของบริษัทในภาพรวม อยู่ในระดับใด
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ไม่มี / ไม่พบในการให้บริการ
เลือกคำตอบ
6.2 ท่านมีความประสงค์ให้แบบสอบถามนี้ ส่งถึงผู้ใดในบริษัท
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร ระดับสูง
ประธานกรรมการบริหาร
เลือกคำตอบ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service