แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รวบรวมเพื่อนำมาปรับปรุงรายงานสถานการณ์การงงานจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
1.ประเภทหน่วยงานที่ตอบ
2. กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นที่ท่านมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3. ท่านเคยนำข้อมูลรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์บ้างหรือไม่
4. ท่านเคยนำข้อมูลรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ด้านใด
Your answer
เนื้อหาสาระที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เนื้อหาสาระแรงงานนอกระบบที่น่าสนใจ (เรียงจากมากไปน้อย)
1
2
3
4
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สถานการณ์แรงงาน
ดัชนีภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก
7.ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
8. ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม โปรดระบุ
Your answer
10. ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms