แบบประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (สำหรับเจ้าหน้าที่/ประชาชนทั่วไป)
คำชี้แจง
แบบประเมินผลฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งหน่วยงานได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพจิตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ และค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิตได้สะดวก รวดเร็ว จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามตามตัวเลือก ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ประเภทบุคลากร *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
เกณฑ์การให้คะแนน มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1
ด้านบริการข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ *
5
4
3
2
1
1. เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์
2. เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการ
3. ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
4. ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
5. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
5
4
3
2
1
6. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ
7. การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการทำความเข้าใจ
8. ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
9. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย
10. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service