Independent Study Option Interest Form / Formulario de Interés de la Opción de Estudios Independientes / Daim Foos Xav Kawm rau Kev Xaiv Kawm Nyob Ntawm Nyiam / 參加獨立學習選項的興趣表格 / Mẫu Quan Tâm Chọn Chương Trình Tự Học
Per state law, districts are required to resume in-person instruction and are no longer permitted to continue distance learning. For students who are not yet ready to return to full in-person instruction, Sacramento City Unified will offer a long-term independent study program, consistent with the recently enacted state law, AB 130.

As part of the independent study program students will receive access to standards-aligned content and courses required for graduation. This may include independent assignments, reading, computer-based activities, and interactions with their teacher.

While most work will be completed independently, live support consistent with AB 130 will be available for students. Learn more about SCUSD's Independent Study Option at https://learn.scusd.edu/independent-study.

If you are interested in signing your student up for independent study, please fill out the following form. You will be contacted by the District with next steps on how to enroll your child into independent study.

---

Según la ley estatal, los distritos están obligados a reanudar la instrucción en persona y ya no se les permitirá continuar con el aprendizaje a distancia. Para los estudiantes que aún no están listos para regresar a la instrucción completamente en persona, el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento ofrecerá un programa de estudios independientes a largo plazo, conforme a la ley estatal recientemente promulgada, AB 130.

Como parte del programa de estudios independientes, los estudiantes recibirán acceso al contenido y a los cursos alineados con los estándares requeridos para la graduación. Esto puede incluir tareas independientes, lectura, actividades basadas en computadoras e interacciones con su maestro.

Si bien la mayoría del trabajo se completará de forma independiente, el apoyo en vivo estará disponible para los estudiantes conforme a la AB 130. Obtenga más información sobre la Opción de Estudio Independientes de SCUSD en https://learn.scusd.edu/independent-study.

Si usted está interesado en inscribir a su estudiante en el programa de estudios independientes, por favor complete el siguiente formulario. El Distrito se comunicará con usted para dejarle saber los próximos pasos sobre cómo inscribir a su hijo/a en el programa de estudios independientes.

---

Raws li lub xeev txoj cai lij choj, cov koog tsev kawm ntawv yuav tsum rov pib qhia ntawv tim ntsej tim muag ntawm tsev kawm ntawv thiab tsis raug tso cai kawm ntawv distance learning txuas ntxiv lawm. Rau cov tub/ntxhais kawm uas tseem tsis tau npaj txhij rov qab tuaj kawm ntawv tim ntsej tim muag ntawm tsev kawm ntawv, Sacramento City Unified yuav muab txoj kev kawm nyob ntawm nyiam kom ntev ntev, zoo ib yam li lub xeev txoj cai lij choj tam sim no, AB 130.

Raws li ib feem ntawm txoj kev kawm nyob ntawm nyiam cov tub/txhais kawm yuav tau txais kev nkag mus rau cov qauv kawm ntawv thiab cov chav kawm uas yuav tsum tau kawm thiaj tiav. Qhov no yuav muaj xws li cov ntaub ntawv ua los ntawm tus kheej, nyeem ntawv, ua ntaub ntawv hauv computer, thiab sib txuas lus nrog lawv cov xibfwb.

Thaum cov ntaub ntawv feem ntau yog yuav ua kom tiav ntawm lawv tus kheej, yuav muab kev txhawb nqa live raws li AB 130 muaj rau cov tub/ntxhais kawm. Kawm kom paub ntau ntxiv txog SCUSD txoj Kev Xaiv Kawm Nyob Ntawm Nyiam ntawm https://learn.scusd.edu/independent-study.

Yog tias koj xav cuv/sau npe rau koj tus tub/ntxhais kawm rau kev xaiv kawm nyob ntawm nyiam, thov ua daim ntawv hauv qab no. Koj yuav tau txaiv xov tooj hu los ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv nrog cov kauj ruam tom ntej yuav cuv/sau npe rau koj tus menyuam licas mus kawm rau hauv kev kawm nyob ntawm nyiam.

---

根據加州法律,學區必須恢復面對面教學,並不再允許繼續遠程學習。對於尚未準備好恢復全程面對面教學的學生,薩克拉門托市聯合學區將提供符合最近頒布州法律 AB 130 的長期獨立學習計劃。

作為獨立學習計劃一部分,學生將獲得畢業所需的符合標準的內容和課程。這可能包括獨立作業、閱讀、基於電腦的活動,以及與老師的互動。

雖然大多數作業將獨立完成,但學生可以獲得符合 AB 130 的實時支持。欲了解有關 SCUSD 獨立學習選項的更多信息,請瀏覽 https://learn.scusd.edu/independent-study


如果您有興趣為學生報名參加獨立學習,請填寫以下表格。學區將與您聯繫就如何讓您孩子參加獨立學習的後續步驟。

---

Theo luật của tiểu bang, các học khu được yêu cầu tiếp tục giảng dạy trực tiếp tại trường và không cho phép tiếp tục mô hình học tập từ xa. Đối với các học sinh chưa sẵn sàng đến trường học trở lại hoàn toàn, Học Khu Sacramento sẽ cung cấp một chương trình tự học dài hạn, phù hợp với luật tiểu bang được ban hành gần đây, AB 130.

Là một phần của chương trình tự học, các học sinh sẽ tiếp cận nội dung và môn học hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn được yêu cầu để tốt nghiệp. Điều này có thể bao gồm các bài tập tự học, bài đọc, các hoạt động trên máy tính, và tương tác với giáo viên của các em.

Khi hầu hết các bài học sẽ tự mình hoàn tất, những hỗ trợ trực tiếp phù hợp với điều luật AB 130 sẽ có sẵn cho các học sinh. Tìm hiểu thêm về Lựa Chọn Tự Học của SCUSD tại https://learn.scusd.edu/independent-study.

Nếu quí vị muốn ghi tên cho con mình vào chương trình tự học, xin điền mẫu sau đây. Học khu sẽ liên lạc quí vị để lấy các bước kế tiếp về cách thức ghi danh cho con mình vào chương trình tự học.

Student Information / Información del Estudiante / Tub/Ntxhais Kawm Cov Ntaub Ntawv / 學生信息 / Tin Tức Học Sinh
Student Name / Nombre del Estudiante / Tub/Ntxhais Kawm Npe / 學生姓名 / Tên Học Sinh *
Student ID Number / Número de Identificación del Estudiante / Tub/Ntxhais Kawm Tus Lej ID / 學生證號碼 / Số Thẻ Học Sinh *
Student ID numbers can be found in Infinite Campus. If you do not have access to your Infinite Campus Parent Portal please contact your student’s school directly or fill out the district webform (https://www.scusd.edu/form/request-parentguardian-infinite-campus-portal-access) for assistance. / Los números de identificación de los estudiantes se pueden encontrar en Infinite Campus. Si no tiene acceso a su Portal de Padres de Infinite Campus, comuníquese directamente con la escuela de su estudiante o llene el formulario web del distrito (https://www.scusd.edu/form/request-parentguardian-infinite-campus-portal-access) para obtener ayuda. / Cov tub/ntxhais kawm tus lej ID mus nrhiav tau hauv Infinite Campus. Yog tias koj tsis muaj kev nkag mus rau koj lub Infinite Campus Parent Portal thov hu ncaj qha rau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv lossis ua kom tiav hauv paus tsev kawm ntawv daim webform (https://www.scusd.edu/form/request-parentguardian-infinite-campus-portal-access) rau kev pab. / 學生證號碼ID可以在 Infinite Campus 中找到。如果您無法使用 Infinite Campus 家長門戶,請直接聯繫您學生的學校,或填寫學區網絡表格(https://www.scusd.edu/form/request-parentguardian-infinite-campus-portal-access)以獲幫助。/ Số thẻ học sinh có thể được tìm thấy trên Infinite Campus. Nếu quí vị không thể truy cập vào Cổng Phụ Huynh trong Infinite Campus (Infinite Campus Parent Portal) của mình, xin liên lạc trực tiếp trường của con mình hoặc điền mẫu đơn trên mạng của học khu (https://www.scusd.edu/form/request-parentguardian-infinite-campus-portal-access) để được giúp đỡ.
Grade Level/ Nivel de Grado / Theem Qib Kawm / 年級 / Trình độ Lớp *
Parent/Guardian Contact Information/ Información de Contacto del Padre/Tutor / Niamtxiv/Tus Saibxyuas Cov Ntaub Ntawv Tiv Toj / 家長/監護人聯繫信息 / Tin Tức Liên Lạc của Phụ Huynh/Người Giám Hộ
Parent/Guardian Name / Nombre del Padre/Tutor / Niamtxiv/Tus Saibxyuas Npe / 家長/監護人姓名 / Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ *
Email Address/ Correo Electrónico / Email Chaw Nyob / 電子郵件地址 / Địa chỉ Email *
Phone Number / Número de Teléfono / Npawb Xov Tooj / 電話號碼 / Số Điện Thoại *
Preferred Language / Idioma Preferido / Hom Lus Nyiam / 首選語言 / Ngôn Ngữ Ưa Thích *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sacramento City Unified School District. Report Abuse