แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมระบบสารสนเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิการยน 2560
คำอธิบาย โปรดกรอกข้อความให้สมบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
เพศ
อายุ
ตำแหน่ง
1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน *
Required
2.ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา *
Required
3.มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม *
Required
4.การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ *
Required
5.การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม *
Required
6.สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม *
Required
7.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ *
Required
8.ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม *
Required
9.อาหาร มีความเหมาะสม *
Required
10.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม *
Required
11.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม *
Required
12.มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ *
Required
13.คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ *
Required
**ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่**
Your answer
**หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่**
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms