پرسشنامه هنرآموزان حسابداری فنی( کیفیت و امکانات آموزشی)
استان سیستان و بلوچستان
آیا هنرستان به تعداد مناسب کارگاه حسابداری دارد؟(3 کارگاه =زیاد،2 کارگاه= متوسط و...) *
به چه میزان دروس تخصصی در محل کارگاه حسابداری تدریس می شود؟ *
کارگاه حسابداری به چه میزانی مجهز به میز و نیمکت مناسب است؟ *
کار گاه حسابداری به چه میزانی مجهز به رایانه به تناسب تعداد هنرجویان است ؟ *
تعدادکتب کمک آموزشی در کارگاه حسابداری شما چقدر است؟ *
آیا در سیستم های رایانه ی موجود در هنرستان، نرم افزار حسا بداری نصب شده است؟ *
فرم های چک، سفته، کارت های مواد و فرم های مالیاتی ...به چه میزان در کارگاه شما موجود است ؟ *
فرم های رایج حسابداری(سند حسابداری، دفتر روزنامه و..)درکارگاه شما به چه میزان است؟ *
ابعاد تخته وایت برد کارگاه شما ، به چه میزان متناسب با رشته حسابداری است؟ *
چه میزا ن کمد(فایل) جهت بایگانی فعالیت های عملی هنرجویان در کارگاه موجود است؟ *
تعداد ماشین حساب های موجود در کارگاه ، با تعداد هنرجویان به چه میزان تناسب دارد؟ *
آیا در تمام کارگاههای حسابداری ویدئوپروژکتور نصب شده است؟ *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy