ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Denný tábor DETSKÝ FARM CAMP
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Usporiadateľ tábora
Isokman Trading Export Import s.r.o.
Jiráskova cesta 12
984 01 Lučenec

Miesto konania denného tábora / prevádzka agropenzión:
Bakova Jama 2778, 96001 Zvolen
Zvoľte 1. turnus tábora:
Clear selection
Zvoľte 2.turnus tábora:
Clear selection
Súrodenecká zľava:
Pre všetky tábory platí súrodenecká zľava 135 EUR/os.
Meno každého súrodenca registrovaného na rovnaký turnus tábora (meno, priezvisko):
Tábor ako benefit! Zákonný zástupca je zamestnancom spoločnosti:
( Pre všetky tábory pri prihlásení sa do 14 dní pred začiatkom tábora, platí cena 135 EUR/dieťa. )
Clear selection
1. Osobné údaje účastníka
Tábor ako benefit! Pre klientov obchodov:
Lieskovský farmárik
Farmove.sk
Zdravá výživa BioSen Zvolen
Zdravá výživa Veverička Zvolen & Banská Bystrica
Chovateľské potreby ZOOLAND Zvolen
Veterinárna klinika Vetis Zvolen
Chovateľské a jazdecké potreby Vetis Zvolen

platí pri prihlásení sa do 15/06/2023 zvýhodnená cena denného tábora 135 EUR/dieťa.

Zadajte sem prosím číslo Vášho nákupného dokladu (alebo číslo objednávky) pre získanie Vašej zľavnenej ceny:
Meno a priezvisko účastníka
*
Trvalé bydlisko účastníka (adresa, obec, PSČ)
*
Dátum narodenia účastníka
*
MM
/
DD
/
YYYY
2. Osobné údaje zákonného zástupcu
Meno a priezvisko zákonného zástupcu
*
Trvalé bydlisko zákonného zástupcu
*
Telefón zákonného zástupcu
*
E-mail zákonného zástupcu
*
3. Informácia o zdravotnom stave účastníka
Uveďte, prosím, všetky chronické choroby a alergie, ktorými dieťa trpí a zoznam liekov, ktoré užíva (za pravidelné užitie lieku organizátor tábora nezodpovedá) :
Prosím uveďte iné obmedzenia prípadne poruchy správania dieťaťa. Zároveň upozorňujeme, že v prípade neinformovania o obmedzeniach či poruchách správania dieťaťa, má organizátor z bezpečnostných dôvodov právo dieťa z tábora dodatočne vylúčiť:
4. Elektronický súhlas s podmienkami tábora 
Zaškrtnutím súhlasíte so základnými pravidlami účasti v tábore, uvedenými nižšie na tejto stránke. *
Required
Zaškrtnutím súhlasíte so záväznými podmienkami účasti v dennom tábore, uvedenými nižšie na tejto stránke. *
Required
5. Elektronické vyhlásenie o bezpríznakovosti účastníka
Vyhlásenie o bezpríznakovosti účastníka
Je nutné doniesť potvrdené Vašim podpisom a odovzdať pri nástupe dieťaťa do tábora  (vyberte všetky 3 možnosti)

Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z. z. vyhlasujem, že:  
*
Required
6. Elektronický súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Required
PO OBDRŽANÍ PRIHLÁŠKY VÁM ZAŠLEME POKYNY K ÚHRADE. ÚČASŤ BUDE POTVRDENÁ AŽ PRIJATÍM VAŠEJ PLATBY. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.
ZÁVÄZNÉ PODMIENKY ÚČASTI V DENNOM TÁBORE DETSKÝ FARM CAMP
1. Usporiadateľ tábora Isokman Trading Export Import s.r.o. pripraví pre účastníkov program zameraný na pohybovú prípravu, rozvoj schopností, kreativitu a.p. v zmysle popisu konkrétneho turnusu. Po celú dobu bude kladený dôraz na rozvoj tvorivosti, komunikácie, kooperácie a medziľudských vzťahov, všetky aktivity sú na báze dobrovoľnosti. Denný tábor je vedený kvalifikovanými animátormi.

2. Základné informácie o denných táboroch sú uvedené na www stránke resp v letáku denných táborov Detsky Farm Camp. V prípade ďalších otázok alebo nejasností volajte: 0903 532 253 alebo ich pošlite e-mailom na: isokman@isokman.sk

3. Stravovanie: Účastníci tábora majú zabezpečený teplý obed, desiatu, olovrant a pitný režim.

4. V dennom tábore platia základné pravidlá, ktorými sa účastníci musia riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký priebeh programu tábora. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu účastníka tábora. V takomto prípade zaniká platiteľovi nárok na vrátenie celej alebo čiastkovej sumy/ceny tábora.

5. Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa/účastníka tábora, je povinný:

- Po doručení faktúry zaplatiť účastnícky poplatok/cenu tábora bankovým prevodom s uvedením správneho VARIABILNÉHO SYMBOLU z faktúry ALEBO v prípade dohody uhradiť účastnícky poplatok platbou v hotovosti.

- Pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca a „Vyhlásenie o bezpríznakovosti účastníka“.

- Podľa zamerania tábora, pribaliť FĽAŠU NA VODU, tanečnú obuv (krpce, tenisky), pre dievčatá cvičnú sukňu, náhradné oblečenie, pokrývku hlavy, krém s UV filtrom.

- Denne priviezť a odovzdať dieťa animátorom OSOBNE v čase 07:30 - 08:00 hod. Vyzdvihnúť dieťa OSOBNE v čase medzi 16:00 - 16:30 hod. Ak deti môžu chodiť z tábora domov samé, prinesie ich zákonný zástupca v prvý deň denného tábora podpísaný písomný súhlas s týmto prehlásením.

- Uhradiť materiálne škody, ktoré dieťa spôsobí nerešpektovaním záväzných podmienok účasti v tábore .

6. V prípade zrušenia denného tábora, oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi účastníka najneskôr 3 dní pred jeho začiatkom (rozhodujúci je dátum odoslania).

7. Organizátor môže denný tábor zrušiť v nasledovných prípadoch:

- z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu,

- z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet účastníkov na jeden turnus je 10 osôb),

- z dôvodu vyššej moci (t.j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).

V prípade zrušenia tábora z vyššieuvedených dôvodov bude vrátená plná cena uhradeného účastníckeho poplatku.

8. Ak sa objednávateľ/rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, zašle písomné oznámenie na adresu: isokman@isokman.sk. Účasť v tábore bude stornovaná ku dňu, v ktorom bolo takéto oznámenie doručené, zároven platia nasledovné storno poplatky:
24 hodín pred nástupom – 50 % z výšky účastníckeho poplatku
Nástupom účastníka do denného tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí skutočnosti týkajúce sa zdravotného stavu účastníka, na základe čoho sa u účastníka vyskytnú zdravotné problémy, može byť účastník z organizačných i bezpečnostných dôvodov z tábora vylúčený. V takom prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej ceny účastníckeho poplatku.
Informačná povinnosť spoločnosti 
Ak ste naším zákazníkom, člen vernostného klubu, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje.

My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadením 2016/679 o ochrane osobných údajov) a Zákonom č.18/2018 o Ochrane osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľ?

Sme spoločnosť Isokman Trading Export Import s.r.o. so sídlom Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36 708 640, IČ DPH : SK2022292195, DIČ: 2022292195, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v odd. Sro., vložka číslo 12393/S, ktorá prevádzkuje webové stránky www.isokman.sk a www.kostovka.eu

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje:

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na našej prevádzke: Bakova Jama 2778, 960 01 Zvolen alebo na e-mail: isokman@isokman.sk

Prehlasujeme:

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

– Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu

– Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov

– umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania:

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

– poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, fakturačná adresa, telefonický kontakt nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy – organizačné zabezpečenie pripravovanej alebo prebiehajúcej aktivity / denný tábor. Tieto údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail,meno, fakturačná adresa, adresa dodania, telefónne číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy – expedovaniu objednávky vrámci e-shop www.kostovka.eu

– vedenie účtovníctva – Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

– marketing – zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Aj v tomto prípade môžete svoj súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newsletter na Váš e-mail len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Osobné údaje detí:

Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov spracovávame v rozsahu, v akom nám súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

Cookies:

Pri prechádzaní našich webových stránok www.kostovka.eu zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Čo je súbor cookie?

Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

K čomu sa cookies používajú?

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho internetového obchodu www.kostovka.eu a v našich mobilných aplikáciách používame tieto cookies:

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú. Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača).

Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať?


Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov:

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä: mena, adresy, emailovej adresy, fakturačnej adresy, adresy dodania.

- log prístupu k osobným údajom (každý prístup administrátora na stránku obsahujúcu osobné údaje je zaznamenaný),

- šifrujeme databázové zálohy

- Naše riešenia k www.kostovka.eu hostujeme na Websupport.sk. O tom, ako rieši tento poskytovateľ GDPR si môžete prečítať tu: https://www.websupport.sk/sukromie/

- Naše webové stránky kostovka.eu sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; online nákup prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním.

- osobné údaje v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej skrinke, v budove s bezpečnostným zámkom

- Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí a snažíme sa z plných síl uchovať vaše osobné údaje chránené. Ak by aj napriek našej snahe vzniklo podozrenie z úniku dát budeme do 72 hodín od zistenia informovať dozorný orgán v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úrad na ochranu osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám:

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Ak to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete vo Vašej objednávke. Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete komunitné funkcie našej internetovej stránky kostovka.eu a zverejníte Vašu recenziu ku produktu alebo váš komentár. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke na www.kostovka.eu zvolili.

Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S

V prípadoch externého spracúvania:

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané externe.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie:

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: isokman@isokman.sk

– Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

– Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme údaje v zákonnej lehote o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

– Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

– Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

– Právo na prenosnosť – Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

– Právo na výmaz (byť zabudnutý) – Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje od seba / zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

– Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov – Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme moc radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

– Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení – E-maily s inšpiráciou, blogmi, článkami, súťažami, organizovaní webinárov, či novými produktami a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu ktorý sa nachádza v každom zaslanom e-maili naspodu v pätičke emailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 01/11/2022.

Poznámka pre organizátorov tábora
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy