【Goán Tuikiû ê Chūkoat Kongtâu – Chhengliân To̍kphài Siāthoân Kiōngtông Siaⁿbêng】Liânsū toaⁿá
華語版連結【我們追求的自決公投-青年獨派社團共同聲明】連署表單:goo.gl/KhvX4y

【Liânsū Soehbêng】
 
1⃣️Góa leh liân-sū siáⁿ?
Chham-ú liân-sū, piáu-ta̍t tī Kong-tâu-hoat pó͘-chèng téng-koân, lí chi-chhî Kiàn-kok-phài ê li̍p-tiûⁿ.
 
2⃣️Sī án-nóa goán beh hoat-khí chit-ê siaⁿ-bêng?
2016/12/15, Tionghôabînkok li̍p-hoat-īⁿ lāi-chèng úi-goân-hōe chho͘-sím thong-kòe Kong-bîn-tâu-phiò-hoat siu-chèng chháu-àn, siong-koan ê siau-sit mā it-chài kóng Bînchìntóng tóng-thoân siōng-kín ē tī chit-ê hōe-kî (2017/9~12), siōng-bān ē tī āu-chi̍t-ê hōe-kî (2018/2~5) thoân-kòe Kong-tâu-hoat pó͘-chèng.
Tionghôabînkok Kong-tâu-hoat ê pó͘-chèng, tùi To̍k-phài lâi kóng it-ti̍t lóng sī chiâⁿ gāi-gio̍h ê gī-tê, Tâito̍k siā-thoân cho͘-chit chiâⁿ chōe, múi-chi̍t-ê thoân-thé ê ūn-tōng lō͘-sòaⁿ kap chhek-lio̍k ê khó-lū mā bē lóng sio-kâng, só͘-í tī kòe-khì kúi tang it-ti̍t bô-hoat-tō͘ ta̍t-sêng tùi kong-tâu têng-sū ê kiōng-sek. M̄-koh tī si̍t-bū-siōng lán koh bē-sái oân-choân hòng-khì lán ka-tī tùi chit-kiāⁿ tāi-chì kái-soeh ê koân-le̍k, hō͘ 國家正常化(Tiongkok-ōe) ê chú-tiuⁿ kè-sio̍k koái-chia̍h-phiàn-kàn lâi tāi-piáu lán Tâi-to̍k-kiàn-kok ê li̍p-tiûⁿ. Kòe-khì kúi-tang ê kúi-ê cheng-gī, tî-liáu khak-si̍t hêng-sêng thau-ho̍k ê ûi-ki chi-gōa, bô-hoat-tō͘ hó͘-jīm--ê, tùi cheng-gī it-chài thoa-soa bô khì chhú-lí mā hō͘ lán Kiàn-kok-phài tī chi̍t-ê gī-tê téng-koân hŏng lia̍h-chāi-gōa ê lí-iû.
Tī sin ê Kong-tâu-hoat chin ū khó-lêng thong-kòe ê chêng-hêng chi-hā, che piàn-chó chi̍t-kiāⁿ bē-tàng bô sûi lâi thó-lūn ê tāi-chì, pau-koa pún-té chōe-chōe To̍k-phài iú-chì só͘ tì-ì ê Kong-tâu-hoat cheng-gī, mā bē-sái koh kè-sio̍k khǹg leh m̄-koán. Chò ûi chi̍t-ê bô pa̍t-hāng soán-te̍k ê kiàn-kok tui-kiû-chiá, lán kan-na ē-tàng ùi ūn-tōng-siōng lâi chhōe súi-pō͘. Só͘-í goán koat-tēng khai-sí chèng-sek ê thó-lūn, tī kin-nî 10 goe̍h tiong-sûn, iû toaⁿ-á téng só͘ siá ê hoat-khí thoân-thé the̍h-chhut Tionghôabînkok Kong-tâu-hoat tùi Tâi-to̍k-kiàn-kok ūn-tōng sio-ta̍h-thut ê só͘-chāi kap hong-hiám, mā thó-lūn chhut chiam-tùi chia-ê cheng-gī kap hong-hiám chhú-lí ê kiōng-sek lâi siá-chò siaⁿ-bêng, tī 2017/11/11 Tâioân-Pak-siā kí-pān ê Kong-tâu-hoat chō-tâm-hōe lâi hoat-piáu, tiāⁿ chò í-āu ūn-tōng ê chú-iàu hong-hiòng, sīm-chì tī pit-iàu ê sî theh-lâi chò khòng-cheng ê ta̍h-kha-tiám.
 
3⃣️Kong-tâu kám-ē hŏng iōng lâi thè Tiongkok chèng-hú thóng-tī ê chèng-tong-sèng pōe-su, á-sī chiâⁿ-chò Tiongkok kā lán pèng-thun ê bîn-ì pêng-chún?
Goán ê li̍p-tiûⁿ chin bêng-khak, chū-koat-kong-tâu chò-ûi Tâioân ti̍t-chiap-bîn-chú ê lō͘-chām-pi, bē-tàng hō͘ tè-kok-chú-gī kap si̍t-bîn-thóng-tī chit-chióng hui-bîn-chú ê soán-te̍k ū koân-lī chham-ú theh-àn. Tâioân m̄-sī Tionghôabînkok, chū-koat-kong-tâu bô-èng-kai chiâⁿ-chò chit-ê chō-sêng Tâioân siōng-tōa ê kiat-kò͘ būn-tê, mā tio̍h-sī būn-tê pún-sin ê si̍t-bîn thé-chè kè-sio̍k thóng-tī Tâioân ê kang-kū, kēng-ka bē-ēng piàn-chó jīm-hô pat-ê kok-ka thàu-kòe Tionghôabînkok thé-chè lâi pèng-thun Tâioân ê lí-iû.
Goán chai-iáⁿ si̍t-bîn thé-chè kun-pún bô-hoat-tō͘ hôe-èng chit-ê tùi Tâioân-jîn-bîn lâi kóng lí-só͘-tong-jiân ê ǹg-bāng, put-kò͘ goán mā m̄-sī beh thàu-kòe chit-ê siaⁿ-bêng lâi tùi chit-ê thé-chè the̍h-chhut sò͘-kiû, goán sī beh ho͘-io̍k Tâioân-jîn-bîn kap kok-chè-siā-hōe, kiàn-kok sī choân-sè-kài kúi-cha̍p-ek ê jîn-lūi lóng eng-kai ū ê ki-pún-jîn-koân, Tâioân-jîn-bîn bē-ēng koh kè-sio̍k chò pī-si̍t-bîn-chiá, ū chiok chōe lâng ǹg-bāng chiâⁿ-chò ka-tī ê chú-lâng, ū ka-tī ê kok-ka. Thé-chè tong-jiân bô-hoat-tō͘ hôe-èng lán chit-ê tui-kiû, m̄-koh chí-iàu ū jīm-hô kap goán beh tī ê chit-ê hong-hiòng sio hoán-pòe ê tāi-chì hoat-seng, goán lóng ē iōng hêng-tōng lâi hoán-khòng.
 
4⃣️Kiàn-li̍p sin-kok-ka kám ū su-iàu keng-kòe Tionghôabînkok ê hoat-lu̍t têng-sū?
Kiàn-li̍p sin-kok-ka kám ū su-iàu keng-kòe Tionghôabînkok ê hoat-lu̍t têng-sū ê būn-tê, tû-liáu tī To̍k-li̍p-chit-pêng-chhiáⁿ ê chit-piⁿ bûn-chiong (https://goo.gl/c4eHBC) í-keng kóng liáu chin chheng-chhó. M̄-koán iōng “Liân-ha̍p-kok ê tāi-lí-jîn,” “si̍t-bîn bó-kok,” “thok-koán-kok,” “kun-sū chiàm-niá tong-kio̍k,” á-sī “āu-chiàm-niá-sî-kî ê chū-koat tong-kio̍k” lâi kái-soeh ROChiná ê li̍p-tiûⁿ, chí-iàu hû-ha̍p têng-sū-siōng chèng-tong-sèng kap tāi-piáu-sèng ê iau-kiû, chit-tiûⁿ thè Tâioân-lâng pān ê kong-tâu tio̍h ē-sái chò-ûi thàm-thiaⁿ chū-bîn ì-goān ê té-tì. Kong-tâu ê tiōng-tiám, sī chú-thé sī siáng, tùi Tâioân-jîn-bîn kám ū tāi-piáu-sèng. Iû kok-chè-cho͘-chit thè iáu m̄-sī kok-ka ê tē-khu pān-lí kong-tâu m̄-sī hán-ti̍t khòaⁿ ê tāi-chì. Iû tī-lí-tong-kio̍k pān-lí ê būn-tê kan-na tī Tâioân-lâng kám beh kā ka-tī siat-tēng chi̍t-ê hui-siông koân ê khám-chām niâ.
Lēng-gōa, goán ùi kòe-khì ê ūn-tōng keng-giām lāi-té, koh-khah liáu-kái tio̍h lán kiăⁿ-ji̍t nā-sī beh si̍t-chiān ūn-tōng ê bo̍k-piau, tio̍h bô-èng-kai chhìn-chhái hō͘ bô chèng-tong-sèng ê hoat-lu̍t lâi hān-chè lán ūn-tōng pún-sin ê Power, chí-iàu tián-hiān chhut-lâi ê sī ū tāi-piáu-sèng ê chi̍p-thé kiàn-kok ì-goān, bô-lūn sī siáng lóng bē-tàng iōng ûi-hoat ûi-hiàn tòng-chò lí-iû lâi hoán-tùi chit-ê ū ì-gī ê chū-koat.
 
5⃣️Lán ē-tàng chò siáⁿ-mih?
Ka-ji̍p chit-ê liân-sū, mā kā chit-hūn liân-sū hun-hióng hō͘ koh-khah chōe lí sin-khu-piⁿ ê pêng-iú chai-iáⁿ, lán í-keng ū chin-chōe siūⁿ-hoat leh the̍h-chhut, thó-lūn, iā í-keng khai-sí ū ūn-tōng-siōng kap cho͘-chit-siōng ê si̍t-chiān, chòe-kīn tio̍h ē ū koh-khah chōe ê siau-sit chhut--lâi, hi-bāng ta̍k-ê kè-sio̍k koan-sim, mā kî-thāi lí lâi ka-ji̍p. Chit-ê liân-sū bô hān-tēng chheng-liân thoân-thé, lāu-lâng gín-á chhù-piⁿ-thâu-bóe, só͘-ū cho̍k-kûn sèng-pia̍t hâng-gia̍p ê iú-chì, chí-iàu lí jīm-tông chit-hūn siaⁿ-bêng, chí-iàu lí m̄-sī Tâi-to̍k-kiàn-kok ê te̍k-jîn, chí-iàu lí kap goán kâng-khoán siūⁿ-beh khí-chō chi̍t-ê lán ka-tī ê sin-kok-ka, lóng hoan-gêng lí ê ka-ji̍p, lán chò-hóe lâi phah-piàⁿ.
  
--
【Oânchéng Siaⁿbêng】
Goán Tuikiû ê Chūkoat Kongtâu – Chhengliân To̍kphài Siāthoân Kiōngtông Siaⁿbêng
  
1945 nî Ji̍tpún tâu-hâng, Tē-2-kái Sè-kài-tāi-chiàn chiàn soah, Tông-bêng-kok chí-tēng Chiúⁿ KàiChio̍h chhōa-thâu ê Tionghôabînkok chèng-hú lâi kun-sū chiàm-niá Tâioân, thóng-tī Tâioân.
M̄-koh, chāi Tionghôabînkok tùi Tâioân ê siàu-siūⁿ kap 1949 nî Kokbîntóng tī Tiongkok lāi-chiàn chiàn su cháu lâi Tâioân ê pān-sè chi-hā, Tâioân bô tī choân-sè-kài leh sî-kiâⁿ kái-si̍t, thoat-si̍t ê sî-chūn kiàn-li̍p lán ka-tī ê kok-ka, tian-tò in-ūi Tionghôabînkok chiong Tâioân siu-chò in ê léng-thó͘, chiàm-khoân tī-lí, Tâioân soah hŏng ká ji̍p--khì Tiongkok Kok-Kiōng-lāi-chiàn ê It-Tiong-kheng-khak lāi-té.
  
Kàu-taⁿ, Tâioân piàn-chó sè-kài-siōng ûi-it chi̍t-ê, só͘-ū chiâⁿ-chò chi̍t-ê kok-ka ê tiâu-kiāⁿ lóng chiâu-chn̂g, m̄-ku kàu chit-má koh hō͘ gōa-lâi-chèng-koân chiap-sòa loeh thóng-tī ê si̍t-bîn-tē. Tùi-gōa, Tâioân bīn-tùi tio̍h Tiong-hôa-jîn-bîn-kiōng-hô-kok háⁿ kóng beh kā lán thiah-chia̍h-loh-pak. Tùi-lāi, Tâioân-tó pún-thó͘ cho̍k-kûn iáu-koh hŏng sok-pa̍k tī si̍t-bîn-thé-chè tùi lán kai-kip ê khòng-chè, sái-lōng, ap-pek kap pak-siap--lin. Tio̍h-sǹg Tâioân-lâng chioh-tioh kīn-tāi lán ka-tī cheng-piàⁿ lâi ê bîn-chú hoat-tián, ē-tàng ke-kiám éng-hióng Tionghôabînkok thé-chè ê ūn-chok, m̄-ku chit-ê thé-chè pún-sin iû-goân sī lán Tâioân chit-má siōng-tōa siōng-kun-pún ê būn-tê, chit-ê jīn-bat tùi só͘-ū ǹg-bāng ē-ēng chò ka-tī chú-lâng ê Tâioân-lâng lâi kóng lóng sī sìn-taoh-taoh.
  
Kiàn-li̍p í Tâioân ûi chú-thé ê kiōng-hô-kok, sī Tâioân-jîn-bîn bē-ēng siám-phiah ê chek-jīm, mā-sī kái-koat 400 nî si̍t-bîn thóng-tī ûi-it ê chhut-lō͘.
 
Kiōng-hô, ì-sù sī khí-chō chit-ê pau-hâm tó-sū siōng to-goân bûn-hòa ê kiōng-tông-thé. Nā beh kiàn-li̍p múi-chi̍t-ê cho̍k-kûn chi-kan hō͘-siong sī pêng-téng ê chú-thé, jî-chhiáⁿ í bîn-chú chū-iû ûi chú-ngó͘ ê kiōng-hô-kok, hō͘ jîn-bîn chèng-sek tùi-gōa tián-hiān--chhut chū-koat ê koân-lī kap ì-chì sī ûi-it ê lō͘, m̄-sī koh kè-sio̍k tī gōa-lâi-chèng-koân ōe chhut-lâi ê kheng-khak lāi chò-chhut bô chin-chiàⁿ chū-iû ê soán-te̍k. Chi̍t-tiûⁿ ē-tàng tāi-piáu Tâioân-jîn-bîn ê kong-tâu sī tiōng-iàu koan-kiān, chit-tiûⁿ kong-tâu, eng-kai iōng-lâi kái-koat hiān-chāi kìm-kò͘ Tâioân ê būn-tê, bô-èng-kai î-chhî, sīm-chì sī hō͘ goân-té ê būn-tê koh-khah ok-hòa.
  
Ta̍h chāi í-siōng ê goân-in, goán jīn-ûi bī-lâi só͘-ū kong-tâu koat-tēng tê-ba̍k lóng ài hû-ha̍p i-hā 3 ê goân-chek:
1. Chū-koat-kong-tâu chiâⁿ-chò lán Tâioân siā-hōe-siōng ti̍t-chiap-bîn-chú ê lō͘-chām-pi, bē-tàng hō͘ tè-kok-chú-gī kap si̍t-bîn-thóng-tī chit-chióng hui-bîn-chú ê soán-te̍k ū koân-lī chham-ú theh-àn.
2. Tâioân-jîn-bîn ê chū-koat-kong-tâu bē-tàng pìⁿ-chò Tiongkok tùi-gōa khok-tiong léng-thó͘ ê kang-kū, mā bē-tàng theh lâi koat-tēng Tiongkok lāi-chiàn thóng-it kap hô-pêng-hia̍p-gī ê gī-tê.
3. Tâioân-jîn-bîn ê chū-koat-kong-tâu sī iōng-lâi kái-kiù Tâioân hŏng chhiúⁿ-pak ê chú-koân, bē-tàng thàu-kòe soán-phiò kā Tionghôabînkok tī Tâioân só͘ chè-chō ê chhò-loān jīn-tông piàn-chó ha̍p-lí, kēng-ka bē-tàng thè Tionghôabînkok chhú-tek Tâioân-tó ê chú-koân lâi pōe-su.

Tionghôabînkok Kong-tâu-hoat ê pó͘-chèng, m̄-sī Tâioân-jîn-bîn chū-koat pit-iàu ê tiâu-kiāⁿ. Goán koh-khah tì-ì--ê, sī Tâioân-jîn-bîn kám ē-tàng tī chhiong-hun liáu-kái lán iá-bōe ū ka-tī ê kok-ka ê chōng-hóng chi-hā, chò-chhut ē-sái kái-koat Tâioân bo̍k-chêng gûi-lān ê koat-tēng kap chú-tiuⁿ. Goán bô jīn-ûi thóng-tī-tong-kio̍k ê kong-tâu sī tián-hiān--chhut lán chū-koat ê koân-lī kap ì-chì ûi-it ê hong-sek, m̄-koh chò-ûi kian-tēng chú-tiuⁿ Tâioân kiàn-kok ê Tâioân-lâng, goán mā bē kā jīm-hô ē-ēng tāi-piáu Tâioân-jîn-bîn kiàn-kok chú-tiuⁿ ê pō͘-sò͘ lia̍h-chāi-gōa. Kàu-sî, in-ūi chiàm-khoân tī-lí chiah ū-hoat-tō͘ tī Tâioân khan-sèⁿ-miā ê Tionghôabînkok thóng-tī-tong-kio̍k, chò-ûi Tâioân lāi-pō͘ kiat-kò͘ būn-tê kap gōa-pō͘ gûi-lān ê chōe-khoe-hō-siú, bô koân-le̍k iōng ûi-hoat, ûi-hiàn á-sī léng-thó͘-oân-chéng chò chioh-kháu lâi chó͘-tòng Tâioân-jîn-bîn tián-hiān--chhut lán chū-koat ê koân-lī kap ì-chì.
 
Chit-ê sè-kài su-iàu--ê sī chi̍t-ê sin ê Tâioân-kiōng-hô-kok, m̄-sī tē-2-ê ké-pâu ê Tiongkok. To-cho̍k-kûn kiàn-kok, sī Tâioân-jîn-bîn gêng-chiap bîn-chú, pêng-téng kap chū-iû ê khai-sí, mā-sī pit-iàu ê tiâu-kiāⁿ. Chú-koat ê kòe-têng it-tēng ē tú tio̍h kok-chè chèng-tī kap hoat-lu̍t téng-koân chin-chōe thiau-chiàn, leh tán lán tàu-tīn khì bīn-tùi, put-kò beh sêng-kong ê chiân-tê, iû-goân sī Tâioân-jîn-bîn goān-ì khí-sin lâi tùi-khòng Tionghôabînkok ê chèng-tī mái-chiok kap ap-pek. Bô-lūn Kong-tâu-hoat kám-ū pó͘-chèng, kiàn-li̍p í Tâioân ûi chú-thé ê Tâioân-kiōng-hô-kok chiah sī ū ì-gī ê chi̍p-thé chū-koat, iā-sī Tâioân-jîn-bîn bē-tàng siám-phiah ê thiau-chiàn kap jīm-bū, kēng-ka sī kái-koat 400 nî si̍t-bîn thóng-tī ê ûi-it chhut-lō͘.
 
Hoat-piáu tī Tâi-oân-pak-siā kong-tâu-hoat pó͘-chèng lūn-tôaⁿ
2017/11/11
 
Hoat-piáu Iáⁿ-phìⁿ Kì-lo̍k:https://goo.gl/6EHHhc
 
--
【Kiōng-tông Siaⁿ-bêng Siā-thoân】
FETN - BânHoânTósūsiā FETN - 蠻番島嶼社
Pak-chiáu : koa-chhiùⁿ-kek-miā 北鳥:歌唱革命
To̍k-Tâi-Sin-siā 獨臺新社
To̍k-li̍p-chit-pêng-chhiáⁿ 獨立這邊請
Tâi-phêⁿ-Hoat-lí-Kiàn-kok-Liân-sòaⁿ 臺澎國際法法理建國連線
Àm-mê-Ha̍p-chok-siā Nylon's Canteen 暗暝合作社 Nylon's Canteen
Kiàn-kok-chit-pêng-chhiáⁿ 鍵國這邊請
Chò-hóe lâi kóng Tâ-gí, sńg kah o͘-mà-mà hó--bô? 做伙來講台語,sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Tâioân a-bú Bí-Ji̍t Kiàn-kok Liân-sòaⁿ 台灣阿母米日建國連線
Lán-Iûⁿ-iûⁿ peh-soaⁿ-tūi 懶羊羊登山隊
Lán-Iûⁿ-iûⁿ Lâng-bó Sin-la-la 懶羊羊人妻辛拉拉
Tùi gín-á kóng Tâigí 對囡仔講台語
Tâilâm mē-á kà lí kóng Tâigí 台南妹仔教你說台語
Tâilâm-Tâito̍k-Chheng-liân 台南台獨青年
Bô liàn-tńg ê bó-gí, chò-hóe kap gín-á kóng, hó--bô? 無liàn-tńg ê 母語,做伙kap囡仔kóng, 好無?
Chóng-thóng bô sî-kan to̍k-li̍p 總統沒時間獨立
Fourchette Africaine Hui-chiu Chhiam-á fourchette africaine非洲叉子
Táⁿ-káu Tâi-gí Khai-káng-siā 打狗台語開講社
Chū-iû-Tâioân-tóng chheng-liân tì-khò͘ 自由台灣黨青年智庫
Kong-tâu-hō͘-Tâioân-liân-bêng 公投護台灣聯盟

【Í-keng Liân-sū ê Thoân-thé】 https://goo.gl/VgYG1C

Liân-sū Sin-hūn *
Liân-sū Miâ-gī
Kò-jîn ê miâ, thoân-thé ê miâ (Tâioân-lâng chit-pêng chhiáⁿ, Tiongkok-lâng hit-pêng chhiáⁿ)
*
Your answer
Thoân-thé Hū-chek-jîn
Nā-sī kò-jîn liân-sū, chhiáⁿ siá "kap téng-koân kâng-khoán"
*
Your answer
Liân-lo̍k Tiān-ōe *
Your answer
Liân-lo̍k E-mail *
Your answer
Beh Kóng ê Ōe
Your answer
2017/11/11Tâi-oân-pak-siā kong-tâu-hoat pó͘-chèng lūn-tôaⁿ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service