MAHALLE AFET GÖNÜLLÜSÜ (MAG) 4. ETAP ÖN BAŞVURU FORMU
Lütfen Formda Yeralan Soruları tam olarak yanıtlayıp, formu göndererek, muhtarınıza bilgi veriniz.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
MAHALLE AFET GÖNÜLLÜSÜ ÖN BAŞVURU FORMU
ADI SOYADI *
TCKN  *
ADRES: *
İLÇE *
İL *
KAN GRUBU (BİLMİYORSANIZ BELİRTİN) *
CEP TELEFONU *
MESLEK *
HANGİ EĞİTİMLERE KATILMAK İSTİYORSUNUZ? *
AMATÖR TELSİZCİ BELGESİ VARSA ÇAĞRI İŞARETİ
ACİL DURUMDA ARANACAK KİŞİ 
AD-SOYAD VE TELEFONU
*
KVKK BİLGİLENDİRME METNİ
MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni Ekteki Mahalle Afet Gönülleri Derneği (MAG) Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme Metni’nde açıklandığı kapsamda MAG'a üyelik verilerim ile indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılmak, MAG tarafından sağlanan hizmetlerde kimlik bilgilerimin teyit edilmesi; iletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerimin kaydedilmesi ; bilgilerimin desteklediğim sivil toplum kuruluşlarına ve çözüm ortaklarına iletilmesi; tarafımla iletişime geçilebilmesi , gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi, bağış kampanyalarının aktarılabilmesi ; elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlene bilmesi; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi; üyeler olarak bizim memnuniyetimizi artırmak, tanıyabilmek ve destekçi analizinde kullanabilmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenebilmesi; anlaşmalı kurumların ve çözüm ortakları tarafından tarafımıza öneri sunabilmesi, hizmetlerle ilgili üyelerin bilgilendirebilmesi; düzenlenen bağış toplama kampanyaları ile ilgili üye şikayet ve önerilerini değerlendirilebilmesi; yasal yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi; dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilebilmesi amaçlarıyla kimlik ve iletişim bilgisi gibi verilerimin toplanmasına, işlenmesine ve saklanmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda, Ekteki Mahalle Afet Gönülleri Derneği Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme Metni’nde açıklandığı kapsamda kurmuş olduğum iş ilişkisi çerçevesinde tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenen, tarafıma ve yakınlarıma ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda değinilen Metinler ile KVKK ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla Mahalle Afet Gönülleri Derneği (MAG) tarafından verilme amacıyla bağlantılı ve sınırlı şekilde işlenmesine ve üst kısımda belirtilen kapsamda yurt içinde veya yurtdışında bulunan üçüncü taraflara aktarılabilmesine açık rıza verdiğimi,              

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Göre Vakıflar, Dernekler ve Sendikalar İle Bunların İktisadi İşletmelerinin Kayıt ve Beyan Sorumlulukları Bireylerin kendileriyle ilgili olan her türlü kişisel verilerinin korunmasını ve rızaları dışında ilgisiz üçüncü taraflara ulaşmasının önlenmesini isteme hakkı, Anayasal bir hak olup devletimizin güvencesi altındadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının 3 üncü cümlesi; “Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.” hükmüne amir olup devlet, bireylere ait kişisel verilerin, kişilerin açık rızaları olmadan ilgisiz üçüncü tarafların eline geçmemesi konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla mükelleftir. Öte yandan bireylerin kişisel verilere ilişkin yasal hakları, sadece önlemeye yönelik tedbirleri kapsamamakta olup, kendi kişisel verilerine erişim, bilgi edinme, varsa yanlış ve eksik bilgilerin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkını da kapsamaktadır. Kuruluş felsefeleri itibariyle bütün sivil toplum örgütleri, bireysel güçlerin birleştirilmesi yoluyla kolektif bir güç oluşturma esasına dayanmaktadır. Dolayısı ile bütün sivil toplum örgütleri aynı zamanda kişisel veri toplayan, kaydeden ve işin mahiyetine göre işleyen kuruluşlardandır. Bu itibarla bütün sivil toplum örgütleri, üyelerine ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik mevzuatın getirdiği asli yükümlülük ve sorumluluklara tabi olup her şeyden önce bu bilgileri iyi korumakla, yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirleri almakla ve ilgisiz taraflarla paylaşılmasını önlemekle yükümlüdür. 07.04.2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrası gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Kişisel Verileri Koruma Kurulunun gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kaydolmak zorundadır. Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği olarak (Marmara Mah. Kocatepe Cad. No: 208 Beylikdüzü, İstanbul www.magame.org.tr) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Dernek olarak üyelerimizin, gönüllülerimizin, gönüllü adaylarımızın, düzenli bağışçılarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçi ve yetkililerinin, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’ na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerin korunması, anayasal bir hak olup, Derneğimizin öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu’ nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ? Kişisel verilerinizi, web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek; iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; bilgilerinizi desteklediğiniz sivil toplum kuruluşlarına ve çözüm ortaklarımıza iletmek; üyelerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, bağış kampanyalarını aktarmak; elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; üyelerimizin memnuniyetini artırmak, üyelerimizi tanıyabilmek ve destekçi analizinde kullanabilmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek; anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından üyelerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek; düzenlenen bağış toplama kampanyaları ile ilgili üye şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek; yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek; dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek amaçlarıyla tüm faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?Toplanan kişisel verileriniz, doğrudan veya dolaylı yollarla iş ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum kuruluşlara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, gönüllü olarak kampanyasını desteklemek amacı ile katıldığınız sivil toplum kuruluşlarına ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve üyelerimizin memnuniyetini sağlayabilmek için amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında sosyal iletişim platformları gibi (Facebook, Instagram, Twitter, Google vb.) çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle, diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla; faaliyetlerimizi yürütebilmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilmekteyiz. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYALI OLARAK İŞLİYORUZ? İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde ediyoruz. İşlemekte olduğumuz kişisel veriler; başvuru formları ve referanslar, sözleşmeler ve değişiklikleri, iletişim bilgileri, çalışanlarımızın bordro için gerekli olan bilgileri, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileri, eğitim kayıtları gibi bilgilerden oluşuyor. Bu bilgileri “Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Performans ve Gelişim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri, Risk Yönetimi Bilgileri, Sağlık ve Diğer Özel Nitelikli Bilgiler” olarak kategorize ediyoruz. Kişisel verileriniz Derneğimiz tarafından internet sitesi, fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanıyor. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ? Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Bunları erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip etmektedir. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ? Kişisel verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklayacağız. Buna göre başta yasal zaman aşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreleri esas alıyoruz.
KVKK BİLGİLENDİRME METNİNİ; *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy