පැරණි ADSL පැකේජවල සීමා පැනවීම ගැන පැමිනිලි කිරීම.
මෙහි සදහන්කරන දත්ත බෙදාගනු ලබන්නේ TRC, SLT හා ජනාදිපති කාර්‍යාලය සමග පමණයි.
ඔබේ නම (දුරකතන හිමියාගේ නම) *
Your Full Name (Name of the Phone Line Owner)
Your answer
දුරකතන අංකය *
Your SLT ADSL Phone Line
Your answer
ADSL User Name *
ADSL Username
Your answer
ADSL Package *
ඔබේ Email ලිපිනය *
Your Email
Your answer
Comments
ඔබේ අදහස්
Your answer
SLT ට පැමිනිලි කල අංක ඇතිනම් ඒවා සදහන් කරන්න
Any Complain Reference Numbers
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service