පැරණි ADSL පැකේජවල සීමා පැනවීම ගැන පැමිනිලි කිරීම.

මෙහි සදහන්කරන දත්ත බෙදාගනු ලබන්නේ TRC, SLT හා ජනාදිපති කාර්‍යාලය සමග පමණයි.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question