แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไชต์โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

คำชี้แจง : กรุณาเติมเครื่องหมายในช่องคำถามที่กำหนด ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  เนื้อหาและข่าวสารต่าง ๆ มีประโยชน์ตรงกับความต้องการ
  ความน่าสนใจและความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
  ความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน
  รูปแบบและขนาดตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม
  ข้อมูลและข่าวสารเป็นแหล่งความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจอยู่ระดับใด
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question