แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
คำอธิบาย
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามกลุ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลของหน่วยงานสนับสนุนแต่ละแห่ง ซึ่งผู้ใช้ประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
คำชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามที่กำหนดให้ ผู้ใช้บริการฐานข้อมูล
2.ทำเครื่องหมายลงในช่องระดับความพึงพอใจ ดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานะผู้กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล *
บุคคลทั่วไป
ศิษย์เก่า
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่
อาจารย์
ผู้บริหาร
สถานะปัจจุบัน
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
1.หน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีฐานข้อมูลครบถ้วนตามพันธกิจของหน่วยงาน *
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
2.ฐานข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและถูกพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ *
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
3.การเข้าถึงข้อมูล ทำได้ง่ายและสามารถนำไปพัฒนาหรือใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของท่าน *
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
4.มีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพื่อสามารถศึกษาแนวโน้มของงานได้ *
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
5.ข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ *
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
6.หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติมสามารถสอบถามจากผู้รับผิดชอบได้ *
5
4
3
2
1
ระดับความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms